ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50200000-3506

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุคล เดชประดิษฐ์ / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตตลิ่งชัน จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา เพื่ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสโมสรกีฬา การปรับปรุงด้านกายภาพ เพื่อพัฒนาระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ซึ่งมีลานกีฬาทั้งสิ้น 17 ลาน ให้มีมาตรฐานและเกิดเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันต่อไป

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชน ได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ๒.๒ เพื่อเป็นการปรับปรุง และสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถด้านกีฬา ๒.๔ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรกีฬาเขตตลิ่งชัน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน เพื่อจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ภายในลานกีฬาให้แก่ผู้มาใช้บริการลานกีฬา ๓.๒ สนับสนุนให้สมาชิกสโมสรกีฬาตลิ่งชัน และประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนพื้นที่เขตตลิ่งชันได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 34,398.-บาท และเดือนกันยายน จำนวน 3 คน เป็นเงิน 34,020.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้จำนวน 4,379 คน และเดือนกันยายน 2563 จำนวน 3,915 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-30)

85.00

30/8/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 34,398 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้จำนวน 4,049 คน 3.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-25)

75.00

25/7/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 33,264 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้จำนวน 1,908 คน 3.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : 1. ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน เรื่อง ให้ลานกีฬากรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) โดยให้อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 3 คน ตามคำสั่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ 352/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 และคำสั่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ 35/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 มาปฏิบัติงานตามปกติ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลลานกีฬากรุงเทพมหานคร ทั้ง 17 แห่ง (รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครลานกีฬาที่แนบ) ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ที่จะมาใช้ลานกีฬาฯ ทั้ง 17 แห่ง รับทราบ และปฏิบัติตนตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและเป็นประโยชน์แก่ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้อาสาสมัครลานกีฬาที่มาปฏิบัติงานสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 29,088.-บาท เรียบร้อยแล้ว 3.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จำนวน 1,091 คน 4.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : 1. ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน เรื่อง ให้ลานกีฬากรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) โดยให้อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 3 คน ตามคำสั่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ 352/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 และคำสั่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ 35/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 มาปฏิบัติงานตามปกติ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลลานกีฬากรุงเทพมหานคร ทั้ง 17 แห่ง (รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครลานกีฬาที่แนบ) ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ที่จะมาใช้ลานกีฬาฯ ทั้ง 17 แห่ง รับทราบ และปฏิบัติตนตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและเป็นประโยชน์แก่ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้อาสาสมัครลานกีฬาที่มาปฏิบัติงานสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 2.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 30,240 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการมอบวัสดุสำหรับใช้ในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา ให้แก่ลานกีฬา จำนวน 17 ลาน เรียบร้อยแล้ว 3.ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนเมษายน 2563 งดการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :อาลาสมัครลานกีฬาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งรวมถึงสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น ทำให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :อาลาสมัครลานกีฬาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งรวมถึงสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น ทำให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 32,508 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้จำนวน 2,888 คน 3.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 คน 4.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา จำนวน 17 ลาน จำนวน 13 รายการ และเบิกจ่ายเงิน จำนวน 34,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว 5.คืนเงินทดลองใช้ในราชการ จำนวน 90,600.-บาท ที่ใช้ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว 6.รายงานผู้บริหารทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 27,216 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จำนวน 5,010 คน 3.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 คน 4.อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 13 รายการ ให้ลานกีฬา 17 ลาน ขั้นตอนรายงานขอซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา 5.ขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ จำนวน 90,600.-บาท ใช้ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563 และดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เขตตลิ่งชัน จำนวน 9,400.-บาท ซึ่งดำเนินการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 21,546 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 1 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้จำนวน 5,103 คน 3.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 2 คน 4.อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 5.เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 20,790 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 1 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้จำนวน 4,656 คน 3.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2 คน 4.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลความต้องการอุปกรณ์กีฬาของลานกีฬา จำนวน 17 ลาน เพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ 5.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน และชุมชนทั้งหมดในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563 จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 22, 23 , 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 23,058 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 1 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้จำนวน 4,489 คน 3.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 คน 4.อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการอุปกรณ์กีฬาของลานกีฬา จำนวน 17 ลาน 5.อยู่ระหว่างการวางแผนการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : 1.ทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 1 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้จำนวน 2,277 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ซึ่งช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านลานกีฬาของสำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 5
:สำรวจความต้องการการใช้อุปกรณ์กีฬาของลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่ลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์เขตตลิ่งชัน
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3506

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3506

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **