ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50200000-3506

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวยุคล เดชประดิษฐ์ / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตตลิ่งชัน จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา เพื่ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสโมสรกีฬา การปรับปรุงด้านกายภาพ เพื่อพัฒนาระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ซึ่งมีลานกีฬาทั้งสิ้น 17 ลาน ให้มีมาตรฐานและเกิดเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันต่อไป

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชน ได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ๒.๒ เพื่อเป็นการปรับปรุง และสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถด้านกีฬา ๒.๔ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรกีฬาเขตตลิ่งชัน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน เพื่อจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ภายในลานกีฬาให้แก่ผู้มาใช้บริการลานกีฬา ๓.๒ สนับสนุนให้สมาชิกสโมสรกีฬาตลิ่งชัน และประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนพื้นที่เขตตลิ่งชันได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 20,790 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 1 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้จำนวน 4,656 คน 3.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2 คน 4.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลความต้องการอุปกรณ์กีฬาของลานกีฬา จำนวน 17 ลาน เพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ 5.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน และชุมชนทั้งหมดในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563 จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 15,16,22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 23,058 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 1 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้จำนวน 4,489 คน 3.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 คน 4.อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการอุปกรณ์กีฬาของลานกีฬา จำนวน 17 ลาน 5.อยู่ระหว่างการวางแผนการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : 1.ทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ 2.อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบลานกีฬาเขตตลิ่งชัน จำนวน 1 คน ดูแลรับผิดชอบลานกีฬา 17 ลาน ซึ่งสรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการลานกีฬา ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้จำนวน 2,277 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ซึ่งช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านลานกีฬาของสำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 5
:สำรวจความต้องการการใช้อุปกรณ์กีฬาของลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่ลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์เขตตลิ่งชัน
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3506

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3506

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **