ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50200000-3507

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุคล เดชประดิษฐ์ / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานเขตตลิ่งชัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลานกีฬาในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 5 ลาน ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเรียนรู้วิธีการการออกกำลังกายที่ถูกวิธีจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด 2.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีโอกาสร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2.4 เพื่อให้เกิดความสามัคคีและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายแอโรบิคเป็นสื่อนำ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยฝึกสอนการเต้นแอโรบิคให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ณ ลานกีฬาชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน และลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน รวม 5 ลาน ดังนี้ 3.1.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน 3.1.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ 3.1.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป 3.1.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม 3.1.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนกรกฎาคม 2563 ให้วิทยากร เป็นเงิน 18,250.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2.เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2563 ไม่สามารถเบิกค่าวิทยากรนำเต้นแอโรบิคได้ เนื่องจากสำนักงบประมาณไม่อนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ให้สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-30)

80.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนกรกฎาคม 2563 ให้วิทยากรเมื่อการสอนแล้วเสร็จตอนสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-25)

70.00

25/7/2563 : 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ณ ลานกีฬา 5 ลาน ได้แก่ 1.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน 1.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน 1.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คน 1.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 165 คน 1.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน รวม 5 ลาน มีผู้ร่วมกิจกรรมแอโรบิคเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 417 คน 3.จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนกรกฎาคม 2563 ให้วิทยากรเมื่อการสอนแล้วเสร็จตอนสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-25)

50.00

25/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... 1.งดการจัดกิจกรรมแอโรบิคเดือนมิถุนายน 2563 ในลานกีฬา 5 ลาน ได้แก่ 1.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน 1.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ 1.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป 1.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม 1.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน เรื่อง ให้ลานกีฬากรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 2.ไม่มีการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

2020-5-28 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... 1.งดการจัดกิจกรรมแอโรบิคเดือนพฤษภาคม 2563 ในลานกีฬา 5 ลาน ได้แก่ 1.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน 1.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ 1.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป 1.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม 1.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 และประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน เรื่อง ให้ลานกีฬากรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 2.ไม่มีการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : 1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนมีนาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 15,000 บาท ให้วิทยากรเรียบร้อยแล้ว 2.งดการจัดกิจกรรมแอโรบิคเดือนเมษายน 2563 ในลานกีฬา 5 ลาน ได้แก่ 2.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน 2.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ 2.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป 2.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม 2.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 3.ไม่มีการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเดือนมีนาคม 2563 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ณ ลานกีฬา 5 ลาน ได้แก่ 1.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 36 คน 1.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน 1.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน 1.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน 1.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 115 คน รวม 5 ลาน มีผู้ร่วมกิจกรรมแอโรบิคเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 486 คน 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 16,250 บาท ให้วิทยากรเรียบร้อยแล้ว 3.จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนมีนาคม 2563 ให้วิทยากรเมื่อการสอนแล้วเสร็จตอนสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ณ ลานกีฬา 5 ลาน ได้แก่ 1.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 36 คน 1.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 105 คน 1.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน 1.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน 1.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน รวม 5 ลาน มีผู้ร่วมกิจกรรมแอโรบิคเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 571 คน 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 17,250 บาท ให้วิทยากรเรียบร้อยแล้ว 3.จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้วิทยากรเมื่อการสอนแล้วเสร็จตอนสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเดือนมกราคม 2563 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ณ ลานกีฬา 5 ลาน ได้แก่ 1.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน 1.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน 1.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คน 1.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 216 คน 1.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน รวม 5 ลาน มีผู้ร่วมกิจกรรมแอโรบิคเดือนมกราคม 2563 จำนวน 638 คน 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 17,000 บาท ให้วิทยากรเรียบร้อยแล้ว 3.จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนมกราคม 2563 ให้วิทยากรเมื่อการสอนแล้วเสร็จตอนสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเดือนธันวาคม 2562 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ณ ลานกีฬา 5 ลาน ได้แก่ 1.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 1.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 95 คน 1.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน 1.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 192 คน 1.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 135 คน รวม 5 ลาน มีผู้ร่วมกิจกรรมแอโรบิคเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 592 คน 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 16,250 บาท ให้วิทยากรเรียบร้อยแล้ว 3.จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนธันวาคม 2562 ให้วิทยากรเมื่อการสอนแล้วเสร็จตอนสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ณ ลานกีฬา 5 ลาน ได้แก่ 1.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 1.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 125 คน 1.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คน 1.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 204 คน 1.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน รวม 5 ลาน มีผู้ร่วมกิจกรรมแอโรบิคเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 619 คน 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 18,750 บาท ให้วิทยากรเรียบร้อยแล้ว 3.จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้วิทยากรเมื่อการสอนแล้วเสร็จตอนสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเดือนตุลาคม 2562 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ณ ลานกีฬา 5 ลาน ได้แก่ 1.1 ลานบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน 1.2 ลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 108 คน 1.3 ลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน 1.4 ลานกีฬามูลนิธิร่วมใจธรรม ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน 1.5 ลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนัง ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 16.00 - 17.00 น. มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน รวม 5 ลาน มีผู้ร่วมกิจกรรมแอโรบิค ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 จำนวน 553 คน 2.จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนตุลาคม 2562 ให้วิทยากรเมื่อการสอนแล้วเสร็จตอนสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อวิทยากรนำเต้นแอโรบิค
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3507

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3507

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **