ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50200000-3508

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกนกลักษณ์ เชาวลิต/ 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตตลิ่งชันได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมาใช้บริการอ่านหนังสือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บ้านหนังสือมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้ประชาชนได้ทุกเพศทุกวัย

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๒.๒ ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า ๒.๓ เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก ๒.๔ ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนและประเทศ ๒.๕ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๒.๖ เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 170 คน รวมทั้งสิ้น 340 คน จัดกิจกรรม ณ บริเวณบ้านหนังสือวัดทองบางเชือกหนัง และบ้านหนังสือชุมทางตลิ่งชัน เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกัน เมื่อการดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านตามความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ก้าวทันโลก และเข้ามาใช้บริการที่บ้านหนังสือมากขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-26)

100.00

26/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ยอด 80,000.-บาท แบ่งเป็น ค่าวัสดุ 17,000.-บาท ค่าของรางวัล 12,000.-บาท ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 51,000.-บาท ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-25)

90.00

25/2/2563 : 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนังสือชุมทางตลิ่งชัน และบ้านหนังสือวัดทองบางเชือกหนัง เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 3.รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดแข่งขันเกมส์ต่างๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนังสือชุมทางตลิ่งชัน และบ้านหนังสือวัดทองบางเชือกหนัง และได้ประสานทุกหน่วยทราบแล่ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : 1.กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนังสือชุมทางตลิ่งชัน และบ้านหนังสือวัดทองบางเชือกหนัง 2.ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 3.ประสานสถานที่สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม 4.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-26)

4.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลสำหรับดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-22)

2.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :04/10/2019
ขั้นตอน 2
:วางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :31/12/2019
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :31/01/2020
ขั้นตอน 5
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :01/02/2020
สิ้นสุด :29/02/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3508

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3508

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **