ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50200000-3509

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวจิตติยา พุ่มจันทร์ / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตตลิ่งชันเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เป็นทางเลือกหนึ่งให้ประชาชนที่ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย ได้มีโอกาสฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาฝีมือเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2.2 เพิ่มทักษะความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจ ให้มีโอกาสเข้ารับการอบรมวิชาชีพและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.3 มีการรวมกลุ่มกันและสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

เปิดอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันและประชาชนทั่วไปผู้สนใจ จำนวน ๒ หลักสูตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : 1.กำหนดจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2563 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาย้อมผ้าจากคราม และวิชาปักผ้าด้วยริบบิ้น 2.อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้เรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-26)

4.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-22)

2.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3509

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3509

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1006

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **