ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50200000-3510

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมนสิชา มุละสีวะ / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรราการของหน่วยงานต่างๆ สำนักงานเขตตลิ่งชันจึงได้จัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศูนย์

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ และอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร 2.3 เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ฯ ละ 12 ครั้ง/ปี 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป การให้ความรู้และสาธิตเทคโนโลยีด้านการเกษตร 3.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ - ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 1กันยายน 2563 - ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 2.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 9 เป็นเงิน 5,100.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/8/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน เรียบร้อยแล้ว 2.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 7/2563 เป็นเงิน 5,000.-บาท และครั้งที่ 8 เป็นเงิน 5,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-25)

90.00

25/7/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 2. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 : 1.งดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง 4 ศูนย์ ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 2.เตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/5/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ศูนย์ฯบางเชือกหนัง ยอด 48,880.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยถ่ายทอดความรู้ทางวีดีโอคลิป (VDO CLIP) เผยแพร่ผ่านทาง Youtube และส่งวีดีโอคลิปสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเข้าแอพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม (Line Group)และมอบวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้เกษตรกรนำกลับไปทำที่บ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางเชือกหนัง เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2563 ยอด 3,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : 1.อยู่ระหว่างการเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2563 2.อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง แขวงบางเชือกหนัง 3.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทั้ง 4 ศูนย์ ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-24)

65.00

24/3/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 2. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 3.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 4/2563 และ ครั้งที่ 5/2563 เป็นเงิน 8,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 4.เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ศูนย์ฯฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯบางระมาด ยอด 97,760.-บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศูนย์ฯ บางพรม ยอด 48,880.-บาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และทำกิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ศูนย์ฯ บางระมาด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และทำกิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ แขวงฉิมพลี-ตลิ่งชัน และแขวงบางระมาด 3.ดำเนินการจัดทำประกาศเปิดรับสมัครกรรมการบริหารศูนย์ฯ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ระหว่างวันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฯ บางระมาด เรียบร้อยแล้ว 2.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2563 เป็นเงิน 4,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว 4.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 32,000.-บาทเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 2. ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 3.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563 เป็นเงิน 7,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว 4.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 2. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดศิริวัฒนาราม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3510

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3510

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1006

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **