ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50200000-3513

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสายรุ้ง ภูวงศ์ / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตตลิ่งชันเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ขึ้น เพื่อค้นหาและคัดเลือกรวมถึงเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถและประสบการร์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสรรหาและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่ควรอนุรักษ์และสืบทอด 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาที่ได้รับการเผยแพร่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2.3 เพื่อเป็นการสร้างเสริมเอกลักษณ์ไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายของโครงการ

สรรหาภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน 3 ภูมิปัญญา พร้อมทั้งถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่ ครบทุกภูมิปัญญา 3 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-28)

100.00

28/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-29)

90.00

29/4/2563 : 1.จัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 13-30 เมษายน 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1.1 ภูมิปัญญาด้านอาหาร (ข้าวต้มมัด) โดยนางสุวิมล วรรณนิยม 1.2 ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียนจากใบเตยลาย โดยนางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันท์ 1.3 ภูมิปัญญาด้านงานประดิษฐ์ (งานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น) โดยนายสมชาย แก้วอุไร 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ตามข้อ 1 ในเฟสบุคฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ตามข้อ 1 ผ่านไทม์ไลน์ และห้องไลน์ชุมชนเขตตลิ่งชัน เรื่องเชิญชวนชมนิทรรศการฯ และเผยแพร่ขั้นตอนการทำในแต่ละภูมิปัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : 1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 10,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2.เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1 ภูมิปัญญา ได้แก่ การสาธิตการปั้นกุหลาบจากดินไทย โดยนายสมชาย แก้วอุไร "ในงานตลาดนัดของดีเขตตลิ่งชัน" เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน 3.เตรียมการจัดนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-26)

20.00

26/2/2563 : 1.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2.เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 2 ภูมิปัญญา ได้แก่ 2.1 ภูมิปัญญาข้าวต้มมัด "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชน" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนหมู่ 6 บางระมาด 2.2 ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน ในกิจกรรม "โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ:เขาหินซ้อน" ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : 1.ตรวจสอบภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนกับสำนักงานเขตซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จำนวน 3 ราย และได้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน ได้แก่ 1.1 นางสาวสุวิมล วรรณนิยม ภูมิปัญญาข้าวต้มมัด 1.2 นายสมชาย แก้วอุไร ภูมิปัญญางานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น 1.3 นางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันท์ ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน 2.เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 2 ภูมิปัญญา ได้แก่ ภูมิปัญญาข้าวต้มมัด และ ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน ในงานถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน 3.วางแนวคิดรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ซึ่งกำหนดจัดในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-24)

6.00

24/12/2562 : ประชาสัมพันธ์ให้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุลงทะเบียนที่เขตในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 19 ธํนวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-26)

4.00

26/11/2562 : ประชาสัมพันธ์ให้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุลงทะเบียนที่เขตในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-24)

2.00

24/10/2562 : 1.วางแผนดำเนินโครงการ 2.ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุผ่านช่องทางไลน์ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3513

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3513

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1010

ตัวชี้วัด : 8.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา/ปี : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา/ปี : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **