ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50200000-3514

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอัจฉรา แสงทวีป / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิต และการอยู่อย่างพอเพียง ประหยัด รู้จักเก็บออม มีสติ ไม่ประมาท ไม่ตื่นตระหนกไปกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งคอยติดตามข่าวสาร ความรู้ ปรับตัวพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตตลิ่งชันในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จึงนำนโยบายของกรุงเทพมหานครมาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน โดยการสร้างวินัยการใช้จ่ายเงินและลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและการให้ข้อมูลข่าวสารและช่องทางเข้าสู่ระบบบริหารการเงินให้กับประชาชน

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินเพิ่มขึ้นอันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้นักบริหารเงินออมในการให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชน 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการ มีการจัดสรรเงินออม และใช้เงินออม เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

3.1 แนะนำวิธีการทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายเบื้องต้น ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินให้กับประชาชนในชุมชน กลุ่ม ชมรมต่าง ๆ ของเขตตลิ่งชัน จำนวน 800 คน 3.2 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : -ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้เรื่องการออม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดพิกุล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-30)

70.00

30/8/2563 : ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้เรื่องการออม ดังนี้ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนวัดเพลงกลางสวน วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน) และชุมชนฉิมพลี วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านไทร วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนราชพฤษ์ และห้องประชุมตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-25)

50.00

25/7/2563 : ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้เรื่องการออม ดังนี้ วันที่ 17 มิถุนายน และวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนวัดจำปา วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนคลองบางน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-26)

45.00

2020-6-26 : 1.วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ฯ ณ ชุมชนวัดจำปา 2.มติที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายการคลังกลุ่มกรุงธนเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรม ทั้งหมดในหมวดรายจ่ายอื่น (07) และให้นำส่งคืนงบประมาณที่เหลือทั้งหมดให้สำนักงบประมาณ ประกอบการสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ต้องทำแบบไม่ใช้งบประมาณ และอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งไม่สามารถ รวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/5/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ -วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางพรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน เป็นเงิน 800.-บาท -วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 คน เป็นเงิน 650.-บาท รวม 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,450.-บาท 2. ได้รับแจ้งจากฝ่ายการคลัง ให้สำรวจงบประมาณคงเหลือซึ่งในส่วนของหมวด 07 ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะการรวมคน และการฝึกอบรมสัมมนาให้ยกเลิกรายการและโอนงบประมาณเข้างบกลางทั้งหมด 3.ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้เรื่องการออม จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้ -วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-30)

35.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ -วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางพรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน -วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : 1.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช่ตามโครงการ ยอด 20,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2.ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้เรื่องการออม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ -วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางพรม -วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านลุ่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-25)

15.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-24)

6.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-26)

4.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-22)

2.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3514

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3514

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1009

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.5900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
91.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **