ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50200000-3516

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางทิพวรรณ เอกฐิน โทร 5468

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง ให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพมีความเข้มเเข็ง สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการดำเนินการแก้ไขและประเมินผลการดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถป้องกันควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่ได้

50200400/50200400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาความพร้อมระบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค 3. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากยุงชุกชุม

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของชุมชนมีกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม 2. ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 3. จำนวนเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญจากยุงชุมลดลงจากเดิม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๔ พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำแผนปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในศาสนสถาน 3 แห่ง ชุมชน 33 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง 2.2) แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไข้เลือดออก จำนวน 4 แห่ง ควบคุมโรคซ้ำ 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/07/2563 : 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในศาสนสถาน 27 ครั้ง และโรงเรียน 8 ครั้ง 2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 2 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 13 ครั้ง 2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายทีมีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในศาสนสถาน 27 ครั้ง และโรงเรียน 8 ครั้ง 2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 2 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 13 ครั้ง 2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายทีมีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

29/05/2563 : 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในชุมชน 16 ครั้ง วัด 8 ครั้ง และโรงเรียน 12 ครั้ง 2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 1 ครั้ง 2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายทีมีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 36,100 บาท 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรมเวทีชาวบ้าน เพื่อจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 195,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-23)

65.00

23/04/2563 : 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในวัด 12 ครั้ง ชุมชน 14 ครั้ง และโรงเรียน 13 ครั้ง 2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 และควบคุมโรคซ้ำ 4 ครั้ง 2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายทีมีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในวัด 14 ครั้ง ชุมชน 19 ครั้ง ศุนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 5 ครั้ง และโรงเรียน 12 ครั้ง 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง 2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 และควบคุมโรคซ้ำ 6 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข และค่าดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 45,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-26)

45.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในวัด 13 ครั้ง ชุมชน 16 ครั้ง และโรงเรียน 11 ครั้ง 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 5 และควบคุมโรคซ้ำ 6 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในวัด 12 ครั้ง ชุมชน 15 ครั้ง โรงเรียน 9 ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ครั้ง และสถานประกอบการ 11 ครั้ง 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 6 ครั้ง 2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 27 และควบคุมโรคซ้ำ 29 ครั้ง 3. สำนักอนามัยจัดสรงบประมาณให้สำนักงานเขตตลิ่งชัน ดำเนินกิจกรรมโครงการ จำนวน 302,600.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในวัด 10 ครั้ง ชุมชน 19 ครั้ง โรงเรียน 16 ครั้ง 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 5 ครั้ง 2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 27 และควบคุมโรคซ้ำ 48 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-26)

25.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง และ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยดำเนินการ ในโรงเรียน 14 แห่ง ชุมชน 15 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ศาสนสถาน 14 แห่ง ระงับเหตุรำคาญ 22 แห่ง ควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีพบผู้ป่วย 34 ราย และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงซ้ำ 52 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-22)

15.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ขออนุมัติโครงการ 2. กำหนดขอบข่ายการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดขอบข่ายการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3516

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3516

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1012

ตัวชี้วัด : 5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
35.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **