ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย : 50200000-3517

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรัศมีดาว ศรีหงส์ โทร 5468

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และชุมชน

50200400/50200400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของอาคารที่พักอาศัย อาคารสาธารณะ และสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 2. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะ รวมทั้งด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

1. ตรวจประเมินประสิทธิภาพเตาเผาศพของวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 2. ส่งเสริมให้อาคารสาธารณะกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green) ร้อยละ 60 3. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วนฯลฯ จำนวน 48 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : 1. ตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 6 ครั้ง 2. ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 5 ครั้ง 3. ให้สุขศึกษากับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เรื่อง สาเหตุ และอันตรายจากการป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19 จำนวน 4 ครั้ง 4. ดำเนินการตรวจสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 10 ครั้ง 5. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ 6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : 1. ตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 7 ครั้ง 2. ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 6 ครั้ง 3. ให้สุขศึกษากับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เรื่อง สาเหตุ และอันตรายจากการป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19 จำนวน 6 ครั้ง 4. ดำเนินการตรวจสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 11 ครั้ง 5. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 6 ครั้ง 2. ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 5 ครั้ง 3. ให้สุขศึกษากับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เรื่อง สาเหตุ และอันตรายจากการป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19 จำนวน 8 ครั้ง 4. ดำเนินการตรวจสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 10 ครั้ง 5. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 4 ครั้ง 2. ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ครั้ง 3. ให้สุขศึกษากับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เรื่อง สาเหตุ และอันตรายจากการป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19 จำนวน 5 ครั้ง 4. ดำเนินการตรวจสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 10 ครั้ง 5. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ จำนวน 23,850 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

2020-5-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 4 ครั้ง 2. ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 2 ครั้ง 3. ให้สุขศึกษากับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เรื่อง สาเหตุ และอันตรายจากการป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19 จำนวน 4 ครั้ง 4. ดำเนินการตรวจสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 10 ครั้ง 5. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ จำนวน 23,850 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-28)

70.00

28/04/2563 : 1. ตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 4 ครั้ง 2. ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 4 ครั้ง 3. ให้สุขศึกษากับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เรื่อง สาเหตุ และอันตรายจากการป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19 จำนวน 4 ครั้ง 4. ดำเนินการตรวจสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 10 ครั้ง 5. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ จำนวน 23850 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสอบประชาสัมพันธ์สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งคสช.ที่ 22/2558 จำนวน 1 ครั้ง 2. ตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 4 ครั้ง 3. ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ครั้ง 4. ให้สุขศึกษากับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เรื่อง สาเหตุ และอันตรายจากการป้องกันตนเองจากไวรัส COVIT-19 จำนวน 5 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบประชาสัมพันธ์สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งคสช.ที่ 22/2558 จำนวน 2 ครั้ง 2. ตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 4 ครั้ง 3. ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 4 ครั้ง 4. ให้สุขศึกษากับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เรื่อง สาเหตุ และอันตรายจากการป้องกันตนเองจากไวรัส COVIT-19 จำนวน 4 ครั้ง 5. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ จำนวน 9,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบประชาสัมพันธ์สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งคสช.ที่ 22/2558 จำนวน 4 ครั้ง 2. ตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 10 ครั้ง 3. ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 14 ครั้ง 4. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ จำนวน 24,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบประชาสัมพันธ์สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งคสช.ที่ 22/2558 จำนวน 4 ครั้ง 2. ตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 10 ครั้ง 3. ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 14 ครั้ง 4. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ จำนวน 24,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-26)

25.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนการตรวจสถานประกอบการ นอกเวลาทำการ 2. จัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์และแนวทางดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และตรวจสุขลักษณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เสนอขอนุมัติโครงการฯ 2. ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3517

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3517

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **