ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : 50200000-3522

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ผุสดี นาคบัว นางจิราภรณ์ กันเดช โทร.5471, 5472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 2.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ที่มีความเป็นเลิศและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

50200500/50200500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแต่ละราย เช่น อายุอาคาร ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นต้น 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นกับประชาชนโดยทั่วไป ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้เข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน และขั้นตอนการชำระภาษี

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 100 ของการแจ้งประเมินภาษี 2. ร้อยละ 100 ของการบังคับภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนทราบเรียบร้อยแล้ว และนำข้อมูลจากการสำรวจมาตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นเงิน 9,107,974.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.71 (ซึ่งเป็นยอดที่ได้รับการลดค่าภาษีร้อยละ 90 และบรรเทาภาระภาษีร้อยละ 25 ขอส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นแล้วตามกฎหมาย )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-31)

70.00

31/08/2563 : แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-07-29)

68.00

จัดเตรียมเอกสารพร้อมจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/06/2563 : ส่งไปรษณีย์แจ้งรายละเอียดรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการห้องชุด สำรวจความถูกต้องของรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/05/2563 : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวบรวมข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวบรวมข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวบรวมข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวบรวมข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษี และการบังคับภาษีกับผู้ต้องชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารแผ่นพับพร้อมข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน เสนอผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันเพื่ออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :1.จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีไม่ครบ ทำให้ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน เสนอผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันเพื่ออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-07
สิ้นสุด :2019-10-07
ขั้นตอน 2
:จัดทำเอกสารแผ่นพับ พร้อมข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการชำระภาษีและการบังคับภาษี และออกสำรวจพื้นที่ตามแผนปฏิบัติงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามการชำระภาษีและการบังคับคดี
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3522

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3522

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0990

ตัวชี้วัด : 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **