ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50200000-3523

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวฐิติพร ภู่เสือ โทร. 5474

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะจำเป็นต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการขยะ เช่น ขยะอินทรีย์นำไปหมักทำปุ๋ย ขยะอันตรายส่งศูนย์รวบรวมเข้าสู่ระบบการทำลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้รวบรวมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะทั่วไปนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด จะช่วยลดปริมาณขยะและลดปัญหาขยะตกค้างตามชุมชน และอาคารบ้านเรือนประชาชน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือในการลดและแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทจากแหล่งกำเนิดเพื่อสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไป สำนักงานเขตตลิ่งชัน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตนำขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมถึงการสร้างมูลค่าให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

50200600/50200600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะรีไซเคิล 2. เพื่อร่วมสนับสนุนการสร้างรายได้แก่ประชาชน 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-09-27)

0.00

ประชาสัมพันธ์ รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ ร้านค้า ชุมชน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 955.75 ตัน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : ประชาสัมพันธ์ รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนกรกฎาคม 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 984.09 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/07/2563 : ประชาสัมพันธ์ รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนมิถุนายน 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 895.30 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/06/2563 : ประชาสัมพันธ์ รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนพฤษภาคม 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 826.73 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/05/2563 : รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนเมษายน 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 554.908 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ เช่น โรงเรียน เลื่อนระยะเวลาการเปิด ภาคเรียน สถานประกอบการ ร้านค้า หลายแห่งปิดให้บริการ ทำให้มีการ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลลดลง พนักงานเก็บขนมูลฝอย งดการคัดแยกมูลฝอย รีไซเคิลออกจากมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-23)

65.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนมีนาคม 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 879.31 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 1,093.73 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนมกราคม 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 1,356.73 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนธันวาคม 2562 รวมรวมปริมารขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 1,062.76 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนพฤศจิกายน 2562 รวมรวมปริมารขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 707.96 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ โรงเรียน ตลาด ร้านรับซื้อของเก่า รถเก็บขนมูลฝอย และรายงานข้อมูลการจัดเก็บ เดือนตุลาคม 2562 แยกมูลฝอยรีไซเคิลได้ 778.40 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ รวบรวมข้อมูลเครือข่ายร้านรับซื้อของเก่า สำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดเพื่อลดปริมาณขยะรีไซเคิล ณ แหล่งกำเนิด
:50%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3523

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3523

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1002

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.92

100 / 100
2
21.62

100 / 100
3
18.95

0 / 0
4
15.08

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **