ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50200000-6260

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ปัญหามูลฝอยมิใช่ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (โครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครเดิม ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน) เพื่อมุ่งหวังที่จะให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมคลอง หรือในครอก ซอก ซอยที่รถเก็บมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการดำเนินการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วม ในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครวันละ 150.-บาท เนื่องจากมีการปฏิบัติงานจำนวน 15 วันต่อเดือน และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและชักลากมูลฝอย

50200600/50200600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2. การเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหามูลฝอยตกค้าง 3. ปริมาณมูลฝอยของชุมชนลดลง

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนสิงหาคม 2564 คัดแยกได้ 6,126 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 22,948 บาท เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 23,404 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

25/08/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนกรกฎาคม 2564 คัดแยกได้ 5,284 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนกรกฎาคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 21,883 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-26)

80.00

26/07/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมิถุนายน 2564 คัดแยกได้ 5,342 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนมิถุนายน 2564 แล้ว เป็นเงิน 22,948 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-22)

75.00

22/06/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2564 คัดแยกได้ 3,031 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนพฤษภาคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-21)

70.00

21/05/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนเมษายน 2564 คัดแยกได้ 4,101 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนเมษายน 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-27)

65.00

27/04/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 คัดแยกได้ 3,900 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนมีนาคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-22)

60.00

22/03/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกได้ 22,590 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท เบิกค่าวัสดุตามโครงการฯ เป็นเงิน 13,460 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-22)

50.00

22/02/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมกราคม 2564 คัดแยกได้ 27,604 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนมกราคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-24)

40.00

24/01/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนธันวาคม 2563 คัดแยกได้ 27,067 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนธันวาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ใช่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-25)

30.00

25/12/2563 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือน พฤศจิกายน 2563 คัดแยกได้ 26,737 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2563 แล้ว เป็นเงิน 22,860 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือน ตุลาคม 2563 คัดแยกได้ 8,028 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนตุลาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 22,860 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารแจ้งความประสงค์การคัดเลือกอาสาสมัครแต่ละชุมชนเพื่อจัดทำคำสั่งจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูลชุมชนที่รถจัดเก็บขยะ ไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจความต้องการของชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอย
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนรายเดือน
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามผลและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-6260

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-6260

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1035

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 33.74

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.70

100 / 100
2
13.18

100 / 100
3
22.09

0 / 0
4
33.74

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **