ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50200000-6262

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากการศึกษาองค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานครพบว่ามูลฝอยอินทรีย์มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งหากประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก การผลิตน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำยาอเนกประสงค์ ช่วยลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยน้อยลง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ตามหลัก 3R รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมาย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50200600/50200600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ประชาชนและสำนักงานเขตได้ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำยาชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือนำมูลฝอยเศษอาหารไปเป็นอาหารสัตว์ 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3. ลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-22)

100.00

22/03/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแล้ว ทั้งนี้จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ สาธิตการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-02-22)

70.00

22/02/2564 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน และดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-24)

50.00

24/01/2564 : จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของวัสดุที่จะซื้อตามโครงการฯ แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : จัดทำรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฯ จัดเก็บรวบรวมขยะเศษอาหารจากโรงเรียน สถานประกอบการ ร้านอาหาร ตลาด เพื่อส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและการดำเนินงานตามโครงการ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในระบบการจัดเก็บให้เหมาะสมสะดวก และชัดเจน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำยาอเนกประสงค์หรือการรวบรวมเป็นอาหารสัตว์ และขยายผลตามโครงการฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอินทรีย์อย่างยั่งยืน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ความรู้การนำมูลฝอยอินทรีย์ไปทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำยาอเนกประสงค์ ส่งเสริมการนำไปเป็นอาหารสัตว์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยรณรงค์ให้ประชาชนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการประเมินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-6262

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-6262

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1035

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 33.74

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.70

100 / 100
2
13.18

100 / 100
3
22.09

0 / 0
4
33.74

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **