ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50210000-3340

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภาณุพันธ์ ปินชัย โทร 6618

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งศูนย์กลางของความเจริญและการพัฒนาในหลายๆด้าน มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจำนวนมาก ทำให้ก่อเกิดปัญหาที่ตามมา ได้แก่ ปัญหาด้านการสาธารณสุข ปัญหาทางสังคม ปัญหาด้านการจราจร ปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการดำเนินชีวิต ปัญหาจากโรคภัยไข้เจ็บ และโรคระบาด ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาความไม่สงบของบ้านเมืองจากการแตกต่าง ทางความคิด ปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร ปัญหาเรื่องร้องเรียนและเหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆ หรือเหตุอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งต้องดำเนินชีวิตในสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยปัญหาด้านต่างๆ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ออกปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันปัญหาด้านสุขาภิบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ การแก้ไขและตรวจสอบปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ การตรวจสอบและควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร การปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสารเคมีในอาหาร การเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติงานในภาวะหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และเห็นความสำคัญในเรื่องการบริหารงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปี 2563 ขึ้น

50210400/50210400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญ ในการดำเนินการเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน 2. เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในเขตภาษีเจริญ พัฒนาการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ออกปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือกรณีจำเป็นนอกเวลาราชการในวันราชการปกติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การตรวจสอบแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การตรวจสอบด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ การตรวจสอบคุณภาพและการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือการบริการทางด้านสาธารณสุข การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมปัญหาสาธารณสุข หรือปัญหาทางด้านสาธารณสุขอื่นๆตามสถานการณ์ จำนวน 48 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-19)

100.00

19/06/2563 : เบิกค่าตอบแทนบุคลากรครบตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/05/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ประจำเดือน ก.พ.63 และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/04/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ฯ กิจกรรมที่ 1 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ฯ กิจกรรมที่ 2 การตรวจสถานประกอบการ เดือน ก.พ.-มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจแนะนำการบังคับใช้กฎหมายยาสูบ จำนวน 35 ครั้ง และดำเนินการตรวจสอบแนะนำด้านสาธารณสุขประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 15 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติยาสูบ จำนวน 35 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบังคับใช้พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน พ.ย. 62 จำนวน 15 ครั้ง และเดือน ธ.ค. 62 จำนวน 10 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : ดำเนินการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน พ.ย. 2562 จำนวน 15 ครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการโดยเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมปัญหาสาธารณสุข และตรวจสอบพร้อมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
:50%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการดำเนินโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-16
สิ้นสุด :2020-09-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3340

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3340

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **