ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50210000-3341

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.เพ็ญศิริ ตรีศักดิ์ โทร 6624

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของประเทศ ซึ่งมีความเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันพื้นที่สีเขียวมีจำนวนลดลง รวมถึงภูมิทัศน์ของเมืองและสวนสาธารณะยังขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแล และปรับปรุงพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น และเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

50210600/50210600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและสวนสาธารณะให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม 3. เพื่อลดมลพิษทางอากาศและลดภาวะโลกร้อน 4. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม บริเวณสะพานข้ามคลองราชมนตรี ถึงปากซอยเพชรเกษม 54

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : ได้รับการอนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว งบประมาณ 900,000 บาท ตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1908/1287 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 - ดำเนินการ ดูแลรักษา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ริมถนนพุทธมณสาย 1 และริมคลองภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค การชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-24)

80.00

24/08/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนพุทธมณสาย 1 และริมคลองภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-07-23)

53.00

23/07/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-06-24)

53.00

24/06/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-05-26)

53.00

26/05/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-04-24)

53.00

24/04/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินประจำงวด และชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-03-26)

53.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง และการอนุญาตการขอใช้พื้นที่จากสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-25)

41.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-01-24)

31.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศจัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.50 (2019-12-24)

16.50

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนผังรูปแบบการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-11-20)

11.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่และจัดรูปแบบการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-10-25)

9.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การสำรวจพื้นที่เพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและขอจัดสรรงบประมาณ
:22%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับ
:14%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการดำเนินการตามโครงการฯ
:9%
เริ่มต้น :2020-02-14
สิ้นสุด :2020-02-14
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และดูแล บำรุงรักษาให้สวยงาม
:55%
เริ่มต้น :2020-03-16
สิ้นสุด :2020-03-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3341

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3341

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0816

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **