ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50210000-3342

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ ผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำที่ดีทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ใช้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดจนเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำและผู้ตาม 3. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - ลูกเสือสามัญ จำนวน 160 คนและสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 160 คน รวมเป็น 320 คน เข้ารับการฝึกอบรมแบบพักค้าง รวม 3 วัน 2 คืน ด้านคุณภาพ - ลูกเสือสามัญและสมาชิกยุวกาชาดที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-25)

60.00

25/09/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง เเนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักการศึกษาพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการตามเเนวทาง ดังนี้ โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการในรูปแบบการจัดงาน การจัดกิจกรรม การอบรม การประชุม และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากดำเนินการส่งผลต่อการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-21)

60.00

21/08/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง เเนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักการศึกษาพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการตามเเนวทาง ดังนี้ โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการในรูปแบบการจัดงาน การจัดกิจกรรม การอบรม การประชุม และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากดำเนินการส่งผลต่อการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-21)

60.00

21/07/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอให้ชะลอการเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยสถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักการศึกษาจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขต เเจ้งสถานศึกษาในสังกัดชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/06/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอให้ชะลอการเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยสถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสฌควิด (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักการศึกษาจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขต เเจ้งสถานศึกษาในสังกัดชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอให้ชะลอการเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยสถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสฌควิด (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักการศึกษาจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขต เเจ้งสถานศึกษาในสังกัดชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/04/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอให้ชะลอการเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยสถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสฌควิด (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักการศึกษาจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขต เเจ้งสถานศึกษาในสังกัดชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสฌควิด (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : ด้วยสถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-24)

55.00

24/1/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : โครงการได้รับอนุมัติเเล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมจัดหาผู้รับจ้างทำอาหาร และวัสดุสำหรับฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯและวางแผนกำหนดการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนกำหนดการฝึกอบรมเเบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ประสานสถานที่ กำหนดวันเวลาฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม พร้อมจัดกาผู้รับจ้างทำอาหารและจัดซื้อวัสดุ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการฝึกอบรมตามวันเวลาเเละสถานที่ที่กำหนด
:35%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ตั้งฎีกาเบิกจ่ายและสรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3342

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3342

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **