ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50210000-3346

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนเพื่อลดภาระของผู้ปกครอง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ และค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นเงินรายหัว คนละ 600.- บาท ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ 13 โรงเรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน คนละ 600.- บาท สำหรับเป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ และค่าประกันอุบัติเหตุ 2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษรเจริญ จำนวน 7,506 คน (สถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ได้รับการจัดสรรชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ และมีประกันอุบัติเหตุครบทุกคน ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญได้รับการสนับสนุนชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ และมีประกันอุบัติเหตุ ที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย 2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกัน สามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-20)

95.00

20/08/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายการจัดซื้อชุดสำหรับนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-21)

75.00

21/07/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดสำหรับนักเรียนและเเจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-25)

65.00

25/06/2563 : สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/05/2563 : ประกาศสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนแล้ว ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างสำนักการศึกษาพิจารณาเเนวทางในการดำเนินงานต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนมายื่นข้อเสนอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-24)

55.00

24/04/2563 : การจัดหาชุดสำหรับนักเรียน อยู่ระหว่างรอขอจัดสรรเงินงวดที่ 3 และอยู่ระหว่างสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดสำหรับนักเรียนและสรรหาบริษัทประกันภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดสำหรับนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดสำหรับนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/่ยุวกาชาดฯ และประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : โครงการได้รับอนุมัติเเล้ว อยู่ระหว่างสถานศึกษาประชุมกำหนดแนวทางและเเผนดำเนินการจัดซื้อชุดสำหรับนักเรียนและสรรหาบริษัทประกันภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สถานศึกษาประชุมกำหนดแนวทางและเเผนดำเนินการจัดซื้อชุดสำหรับนักเรียนและสรรหาบริษัทประกันภัย
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาชุดสำหรับนักเรียน
:30%
เริ่มต้น :2020-01-15
สิ้นสุด :2020-01-15
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ
:35%
เริ่มต้น :2019-03-15
สิ้นสุด :2019-03-15
ขั้นตอน 5
:สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเเละประเมินผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-16
สิ้นสุด :2020-05-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3346

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3346

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **