ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50210000-3348

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเกษตรกรได้หันมาใช้แนวทางการดำเนินการตามพระราชดำริในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ขุดบ่อเลี้ยงปลาและกักเก็บน้ำในการทำแต่ละอย่างก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรกรหันมา ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีกันมากขึ้นเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ปลูกพืชผัก กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการจัดโครงการเกษตรในโรงเรียน ผักดีไม่มีสารพิษ ธุรกิจเกษตรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรณรงค์การไม่ใช้สารเคมีเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงภัยอันตรายของสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองศาลางาม ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาเกษตรที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนจึงเห็นควรให้ดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน 2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กนักเรียนในการมีส่วนรับผิดชอบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความสามารถในการปลูกพืชผักสวนครัวได้ตามขั้นตอน 4. เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 5. เพื่อเป็นการสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองศาลางาม ด้านคุณภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการดำเนินงานเชิงการค้า เกิดนิสัยรักการทำงานและเป็นการวางพื้นฐานในการประกอบอาชีพของนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-24)

70.00

24/3/2563 : โรงเรียนวัดทองศาลางามดำเนินการปลูกผักและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : โรงเรียนวัดทองศาลางามดำเนินการปลูกผักและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : โรงเรียนวัดทองศาลางามจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชฯและจัดซื้อวัสดุเพื่อทำการเพาะปลูกแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : โรงเรียนวัดทองศาลางามจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชฯและจัดซื้อวัสดุเพื่อทำการเพาะปลูก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : โครงการได้รับอนุมัติเเล้ว โรงเรียนวัดทองศาลางามดำเนินการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานเกษตรปลอดสารพิษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนวัดทองศาลางาม ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานเกษตรปลอดสารพิษ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและพันธุ์ผักฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปลูกผักเเละผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบริหารจัดการผลผลิต
:35%
เริ่มต้น :2019-12-13
สิ้นสุด :2019-12-13
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-16
สิ้นสุด :2020-03-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3348

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3348

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **