ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50210000-3354

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กิจการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธ์ กรมพระยานครสวรรค์พินิจ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ยุวกาชาดมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวกาชาดนั้น สามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีความเสียสละและบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครขึ้น

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ รำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3. ส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 49 คน เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-24)

100.00

24/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-26)

90.00

26/2/2563 : ผู้แทนยุวกาชาดและผู้บังคับชาจากโรงเรียนวัดนิมมานรดีเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน โดยโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าพาหนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-24)

45.00

24/1/2563 : ผู้แทนยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาจากโรงเรียนวัดนิมมานรดีดำเนินการฝึกซ้อมการสวนสนามตามแผนที่วางไว้ และโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจ้างเหมายานพาหนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : ผู้แทนยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาจากโรงเรียนวัดนิมมานรดีดำเนินการฝึกซ้อมการสวนสนามตามแผนที่วางไว้ และโรงเรียนเตรียมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มและจ้างเหมายานพาหนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : โครงการได้รับอนุมัติเเล้ว อยู่ระหว่างประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวเเทนเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวเเทนเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเเละสวนสนามยุวกาชาดฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-25
สิ้นสุด :2019-10-25
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนคัดเลือกสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธีฯ ส่งสำนักการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-04
สิ้นสุด :2019-11-04
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนทำการฝึกสวนสนามยุวกาชาดให้แก่ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนให้สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมซ้อมใหญ่ในวันที่ 26 มกราคม 2563 และร่วมพิธีฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2563
:35%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-03
สิ้นสุด :2020-01-03
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-05
สิ้นสุด :2020-02-05

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3354

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3354

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **