ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ : 50210000-3359

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน นอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิตแล้ว ควรมีการเน้นให้นักเรียน มีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน 15 ปี นับแต่ปี พ.ศ.2560 ซึ่งการสอนทักษะงานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกของการทำงาน จะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัด ความชอบของตัวเอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งเป็นการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า โดยพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน จากยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ กรุงเทพมหานครจึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงาน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญมีโอกาสค้นพบความถนัดและความสนใจของตัวเอง ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 2. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญมีโอกาสค้นพบความถนัดและแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/05/2563 : โรงเรียนดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/04/2563 : โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน โดยเบิกจ่ายแล้วจำนวน 6 โรงเรียน และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งมายังสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน โดยเบิกจ่ายแล้วจำนวน 6 โรงเรียนและอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : โครงการได้รับอนุมัติเเล้ว และได้จัสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ได้เเก่ 1. โรงเรียนวัดนิมมานรดี 2. โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 3. โรงเรียนวัอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 4. โรงเรียนวัดทองศาลางาม 5. โรงเรียนวัดโคนอน 6. โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 :โครงการได้รับการอนุมัติและได้เงินประจำงวดสำหรับโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดทองศาลางาม และโรงเรียนวัดโคนอนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-03
สิ้นสุด :2019-10-03
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน
:65%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งมายังสำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-08-28
สิ้นสุด :2020-08-28
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนสรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-28
สิ้นสุด :2020-08-28

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **