ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50210000-3372

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพวงผกา เพ็งลาย โทร 6622

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต - จัดทำบัญชีลูกหนี้ - ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

50210500/50210500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต - จัดทำบัญชีลูกหนี้ - ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต และดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.ตรวจสอบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี หมายเหตุ : การเร่งรัดติดตามและบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากรุงเทพมหานครขยายกำหนดเวลาการชำระเงิน เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ส่งผลให้กำหนดเวลาในการบังคับภาษีเลื่อนออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายน 2563 และยอดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 479,106.22 บาท, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 110,706.26 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-24)

80.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 3.ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งแบบประเมินให้กับผู้เสียภาษี 4.สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 171,935.93 บาท และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 2,905,145.24 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-22)

70.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี 3. แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 5. ออกหนังเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 3/รับชำระเงิน 6. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 601,906.24 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี 3.แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4.รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 5.ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 3/รับชำระเงิน 6.สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี หมายเหตุ:ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 305,544.30 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-20)

45.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 3. ออกหนังสือเตือนค้างยื่นแบบภาษีป้าย ครั้งที่ 1 4. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 3 / รับชำระเงิน 5. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 1,986,042.42 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-21)

35.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ออกหนังสือเตือนค้างยื่นแบบภาษีป้าย ครั้งที่ 1 2.ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 2 / รับชำระเงิน 3. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลียนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 1,481,295.01 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-24)

25.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 2. ตรวจสอบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 2 / รับชำระเงิน 4. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 2,295,789.29 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-24)

20.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 1/ รับชำระเงิน 2. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 3. ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งแบบประเมินให้กับผู้เสียภาษี 4. ตรวจสอบภายในการชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง 5. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี หมายเหตุ ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 2,232,102.28 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

2020-1-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระครั้งที่ 1/รับชำระเงิน 2. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน หมายเหตุ ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 239,166.85

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ 609,912.87 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-21)

5.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. สำรวจและจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ์ภาษีป้ายให้ครบถ้วน เพื่อจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำรวจพร้อมจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รายงานการกองรายได้ สำนักการคลัง 2. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี 4. แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 455,033.40 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. สำรวจและจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ์ภาษีป้ายให้ครบถ้วน เพื่อจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำรวจพร้อมจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 รายงานการกองรายได้ สำนักการคลัง 2. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. สำรวจและจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ์ภาษีป้ายให้ครบถ้วน เพื่อจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำรวจพร้อมจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 รายงานการกองรายได้สำนักการคลัง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:2. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:3. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:4. แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:5. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษี ครั้งที่ 1/รับชำระเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:6. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:7. ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งแบบประเมินให้กับผู้เสียภาษี
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:8. ตรวจสอบภายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:9. ออกหนังสือเตือนค้างยื่นแบบภาษีป้าย ครั้งที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:10. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษี ครั้งที่ 2/รับชำระเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:11. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษี ครั้งที่ 3/รับชำระเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:12. เร่งรัดติดตามและบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:13. สำสรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0825

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **