ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการออกกำลังกาย : 50210000-3375

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

น.ส.สราลี ขำสังข์ โทร 6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยตนเอง 2. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายคลายเครียด 3. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนทุกเพศทุกวัย 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการดูแลรักษาสุขภาพ 5. เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือส่วนรวม

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีกิจกรรมการเต้นแอโรบิก ไทเก็กและโยคะ สำหรับประชาชนในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือน พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคและไทเก็กจำนวน 24 ลานและค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 5 คน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารลานและคำสั่งแต่งตั้งวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ไทเก็ก และโยคะ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **