ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย : 50210000-3376

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.นันทิยา พันธุรพงศ์ โทร 6618

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสําคัญของกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและมีความใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยเหตุที่การปรากฏตัวของโรคไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอแน่นอนทุกปีในชุมชนนั้นๆ จึงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดการละเลยในการดูแลควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่มีอยู่ในบ้านตนเอง ส่งผลให้โรคไข้เลือดออกพร้อมที่จะเกิดการระบาด ได้ตลอดเวลา สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคอย่างต่อเนื่อง โดยการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกและแนะนำวิธีการใช้ทรายอะเบท แจกเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ แจกประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามบ้านผู้ป่วย ชุมชน ศาสนสถาน และสถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตามการที่จะป้องกันและความคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งส่งเสริมประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อควบคุมป้องกันและลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเน้นการดำเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรค และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายควบคุมโรคบ้านในผู้ป่วยและชุมชน

50210400/50210400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตระหนักถึงปัญหาจากโรคไข้เลือดออกและมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2. เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและยับยั้งอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 ของชุมชนที่ได้รับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกครบทั้ง 4 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการครบทั้ง 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 51 แห่ง 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน 51 แห่ง 3. ปรัสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 51 แห่ง 4. ควบคุมโรคภายในชุมชนที่มีผู้ป่วยหลังได้รับแจ้งข่าว 167 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-24)

95.00

24/08/2563 :ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง จำนวน 5 ชุมชน รวมชุมชนที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 50 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-20)

85.00

20/07/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง จำนวน 5 ชุมชน รวมจำนวนชุมชนที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 45 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-18)

75.00

18/06/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลาย จำนวน 6 ชุมชน รวมจำนวนชุมชนที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 40 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/05/2563 : ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน 7 ชุมชน รวมที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 34 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

21/04/2563 : ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน รวมที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 27 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมป้องกันโรค และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน รวมที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 19 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจำนวน 4 ชุมชน รวมทั้งสิ้นที่ดำเนินการแล้ว 13 ชุมชนรวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-16)

20.00

16/1/2563 : ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเพิ่มจากเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 5 ชุมชน ซึ่งรวมทั้งสิ้นได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 9 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานและได้ทำการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนไปแล้ว จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำการเบิกเอกสารประชาสัมพันธ์และเวชภัณฑ์สารเคมีจากสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เบิกเอกสารประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์สารเคมี
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเป้าหมาย
:75%
เริ่มต้น :2019-11-18
สิ้นสุด :2019-11-18
ขั้นตอน 5
:รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ระยะครึ่งปีงบประมาณเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-17
สิ้นสุด :2020-09-17

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3376

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3376

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0824

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **