ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ : 50210000-3377

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.เมตตา แหลมภูทอง โทร 6610

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีการก่อสร้างมานาน สภาพโดยรวมมีความชำรุด ทรุดโทรม เสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ทำให้มีความมั่นคงปลอดภัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อีกทั้งยังเป็นการปรับทัศนียภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

50210100/50210100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ 2. เพื่อป้องกันการชำรุด เสียหาย ของอาคารสถานที่ 3. เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจ เนื่องจากมีความมั่งคงปลอดภัย จากการปรับปรุงอาคาร และซ่อมแซมส่วนประกอบที่ชำรุดเสียหายของสำนักงานเขต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-19)

100.00

2020-6-19 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-18)

80.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว วันที่ 13 เม.ย. 63 - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-14)

65.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-18)

55.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-01-16)

47.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว บริษัท บลูเคอร์ จำกัด สัญญาเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562 เริ่มสัญญา 28 ธ.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-18)

35.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา (บริษัท บลูเคอร์ จำกัด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-20)

30.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนพร้อมกับทำประกาศ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 5
:จัดทำประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 6
:ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอและคณะกรรมการพิจารณาผล พร้อมทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:อนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 9
:ส่งมอบงานและดำเนินการตรวจรับ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **