ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50210000-3378

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายฌานิกา จันทอุปลี โทร 6609

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินการศูนย์ อปพร. ประจำเขต จำเป็นต้องมีหน้าที่ อปพร. ปฏิบัติงานประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งด้านการรับ-ส่งวิทยุข่าย อปพร. และปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการช่วยเหลือสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนและระเบียบของทางราชการ เพื่อให้การปฏฺบัติงานของศูนย์ อปพร.เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายเก่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตภาษีเจริญ ขึ้น

50210100/50210100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ อปพร. เขตภาษีเจริญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนให้สมาชิก อปพร. เกิดขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน ยิ่งขึ้น 3. สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร. สำหรับศูนย์ อปพร. เขตภาษีเจริญเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนกันยายน 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-24)

91.00

24/08/2563 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-22)

83.00

22/07/2563 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-23)

75.00

23/06/2563 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-25)

67.00

25/05/2563 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-04-22)

59.00

22/04/2563 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนเมษายน 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-03-23)

51.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนมีนาคม 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-24)

43.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนมกราคม 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-12-24)

27.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนธันวาคม 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2019-11-22)

19.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-23)

15.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตภาษีเจริญ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือน
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตภาษีเจริญ
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **