ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50210000-3379

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.เกสรี ดิษฐ์อ่วม โทร 6624

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญ อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมือง ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น

50210600/50210600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบ เรื่องการรักษาความสะอาดและการลดและแยกมูลฝอยในชุมชน 2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนในจัดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 5 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกันยาน 2563 - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-24)

95.00

24/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-24)

85.00

24/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-26)

80.00

26/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่ี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-04-24)

74.00

24/04/2563 : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-03-26)

68.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-25)

65.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-24)

55.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-20)

45.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-25)

30.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน แต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดหาชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:รับสมัครและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-18
สิ้นสุด :2019-10-18
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและทำความสะอาดชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 5
:ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทน
:50%
เริ่มต้น :2019-11-22
สิ้นสุด :2019-11-22
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3379

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3379

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **