ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขุดลอกคลองบางแวก - บางด้วนเหนือ : 50210000-3391

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิเชียร พันธ์โภคา โทร 6615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

50210300/50210300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน 2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการขุดลอกคลองบางแวก - บางด้วนเหนือแล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-18)

100.00

2020-2-18 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-16)

20.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว หจก. มารีนสถาปัตย์ สัญญาเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562 เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแล้วรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างและรายงานผล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางและรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งกรรมการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 4
:ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอและคณะกรรมการพิจารณาผล พร้อมทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้าง ทำสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ส่งมอบงานและดำเนินการตรวจรับ เบิกจ่ายเงิน
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3391

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3391

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **