ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50210000-3400

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

12.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 12.00

น.ส.จริยา บุญอมรวิทย์ โทร 6610

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฎอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) นั้น เป็นสิ่งที่หน่วยงานมีหน้าที่จัดการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการได้

50210100/50210100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานสามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวัง ตอบรับ และรายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในระบบติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 2.แจ่งประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานตอบกลับในระบบติดตามกำหนดระยะเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-23)

12.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาหลักเกณฑ์การรายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 90 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 90 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาหลักเกณฑ์การรายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนตุลาคม 2562 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2562 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนธันวาคม 2562 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนมกราคม 2563 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 7
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนมีนาคม 2563 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 8
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนเมษายน 2563 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 9
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 10
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนมิถุนายน 2563 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 11
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนกรกฎาคม 2563 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 12
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนสิงหาคม 2563 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 13
:สำรวจเรื่องร้องเรียนในเดือนกันยายน 2563 อย่างต่อเนื่องและรายงานผลภายในกำหนด
:8%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3400

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3400

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0833

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **