ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50210000-3409

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ฌานิกา จันทอุปลี โทร 6609

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าจะมีบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีในทุกระดับ สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันพบว่ายังมีการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดที่สำคัญและปริมาณของกลางที่ยึดได้ยังมีปริมาณสูงต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาผู้เข้ารับบำบัดรักษาการติดยาและสารเสพติดเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเมื่อกลับสู่ชุมชน เพื่อลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำ ส่วนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันจากครอบครัวและชุมชน ประกอบกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีค่ำสั่ง ที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทมหานครเป็นประธานกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สั่งการมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและ ยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติดและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)มีเป้าหมายในการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปี พ.ศ. 2561-2565 ไม่น้อยกว่า 16,432 คน สำนักงานเขตภาษีเจริญเริ่มจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557โดยมีภารกิจเฝ้าระวังภัยต่างๆ ในชุมชนเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษารอบชุมชนค้นหาและชักจูงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าร่วมการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาติดตามข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและแจ้งเหตุต่าง ๆ ไปยังผู้ประสานงานของสำนักงานเขตและให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการทั้งนี้สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ที่มีการปฏิบัติงานเป็นประจำ จำนวน 281 คน ซึ่งรวมจำนวนที่จะอบรมเพิ่มในปีงบประมาณ 2563 และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเฝ้าระวังภัยในชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านปลอดภัย(COMMUNITY): ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัยสำนักงานเขตภาษีเจริญจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

50210100/50210100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2. เพิ่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 281 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-22)

100.00

22/07/2563 : เบิกจ่ายงบประมาณและสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-23)

90.00

23/06/2563 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านเฟซบุ้คและเว็บไซด์เว็บไซด์สำนักงานเขตภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/05/2563 : เตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำกิจกรรมประกอบโครงการลำดับต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-22)

70.00

22/04/2563 : เตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำกิจกรรมประกอบโครงการลำดับต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-03-23)

68.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำกิจกรรมประกอบโครงการลำดับต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-24)

65.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด สำนักงานเขตภาษีเจริญ ครบถ้วนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด สำนักงานเขตภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-24)

50.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด สำนักงานเขตภาษีเจริญ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเสนออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมวางแผนเพื่อกำหนด วันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตภาษีเจริญ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตภาษีเจริญ
:40%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3409

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3409

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0838

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการรายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

0 / 0
4
12.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **