ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50210000-3411

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.สราลี ขำสังข์ โทร 6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในพื้นที่เขต ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เยาวชนได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาเยาวชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสภาเยาวชนเขตภาษีเจริญ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเยาวชนอันเกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกัน 4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกให้แก่กลุ่มเยาวชนพื้นที่เขตภาษีเจริญ 5. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็มของสภาเยาวชนเขต รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 6. เพื่อจัดประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขตภาษีเจริญ 7. เพื่อให้สภาเยาวชนเขตภาษีเจริญเป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมสภาเยาวชนเขตภาษีเจริญ 3 กิจกรรม 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต 2. การจัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตภาษีเจริญ 3. การจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขตภาษีเจริญ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-22)

100.00

22/7/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในส่วนของการจัดอบรมเยาวชนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 และไม่มีการจ้างอาสาสมัครเนื่องจากเป็นอัตราว่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/6/2563 : ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/5/2563 : ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/04/2563 : ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : ชลอการจัดกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการประชุมสรุปผลตามโครงการที่ได้กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะทำงานสภาเด็กได้สรุปรายงานการประชุมและเตรียมเขียนโครงการเพื่อนำเสนอต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : จัดกิจกรรมคัดเลือกคณะทำงานสภาเด็กแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็ก 1 อัตรา /จัดกิจกรรมประชุมสภาเด็ก จำนวน 6 ครั้ง/จัดกิจกรรมสภาเด็กได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3411

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3411

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0845

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตภาษีเจริญ

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **