ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50210000-3413

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจุมพล ปรักกะมานนท์ โทร 6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวเขตภาษีเจริญ ได้จัดตั้งและเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในปี 2558 และเป็น 12 เขตนำร่อง ซึ่งปัจจุบันเพิ่มเป็น 50 ศูนย์ ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวในกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเก็บรู้จักใช้ มีเงินเหลือเก็บสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ตามแนวเศรษฐกิจ-พอเพียง มีความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงในภาวะปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการ-บริหารเงินออมครอบครัวที่ผ่านมาสามารถให้แนวคิดตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน รวมทั้งการตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้กับประชาชนที่มารับบริการได้ในระดับหนึ่ง และจากการสำรวจ ประเมินผลโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่าความสนใจของประชาชนในโครงการนี้ค่อนข้างจะมีไม่มาก (ระดับปานกลาง) จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีกระตุ้นความสนใจของประชาชนให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยการจัดการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว สำนักงาน เขตภาษีเจริญ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินของผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบถึงวิธีการบริหารเงินออมในครอบครัวได้ด้วยตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้การบริหารจัดการรายได้และหนี้สิน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมอบรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 1 วัน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการรู้ใช้ รู้เดก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ระหว่างวันที่ 15 -24 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/6/2563 : ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/04/2563 : ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : ชลอการจัดกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : กำหนดจัดกิจกรรมโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ภายในชุมชน และสถานประกอบการ จำนวน 12 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมและคัดเลือกสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงผู้เข้ารับการอบรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ดำเนินการในรูปแบบ"มหกรรมการออม" โดยประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินอื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธแนะนำการออมให้กับประชาชนทั่วไป เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุ กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการพร้อมทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:35%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3413

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3413

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0840

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **