ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50210000-3415

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.วิไล พงษ์วรรณ โทร 6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชน คือ กลุ่มบุคคลในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจตลอดจนเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง ๕ ด้าน ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และอนามัย ประกอบกับระเบียบกรุงเทพ-มหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุมชนไว้หลายประการ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงตระหนักถึงการให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการชุมชน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ขึ้น

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 2.เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง 4.เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรกรรมการชุมชน ให้เกิดความร่วมใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นเขตภาษีเจริญ จำนวน 54 ชุมชน (แบบ ก.ช. 1 ) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน สิงหาคม และกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : บิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

22/04/2563 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน เดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนจำนวน 54 ชุมชน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ เสนออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **