ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน : 50210000-3421

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.นันทวรรณ ไม่หน่ายกิจ โทร 6640

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายทะเบียน เป็นงานด้านการบริการของสำนักงานเขต ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายให้บริการที่เป็นเลิศกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ หัวใจสำคัญของการปฏิบัติงาน คือการสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับประชาชน ด้วยบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ต้องกระตุ้นให้มีการปรับปรุงพัฒนาสำนักทะเบียนทั้งในด้านระบบการปฏิบัติงาน พัฒนาเจ้าหน้าที่สุภาพเป็นมิตร มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ จึงได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนขึ้น เพื่อประเมินผล นำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

50210200/50210200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ เจ้าหน้าที่สามารถนำผลการสำรวจมาปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ก.ย. 2563 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 94.60 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-24)

95.00

24/8/2563 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ส.ค.2563 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 92.80

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/7/2563 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ก.ค.2563 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 93.60

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-24)

85.00

24/6/2563 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน มิ.ย.2563 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 94.00

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-23)

80.00

23/05/2563 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน พ.ค.2563 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 92.80

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-23)

75.00

23/04/2563 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน เม.ย.2563 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 93.20

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-03-24)

69.00

24/3/2563 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน มี.ค.2563 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 93.40

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ก.พ.2563 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 91.80

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ม.ค.2563 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 91.80

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ธ.ค.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 91.00

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-23)

25.00

23/11/2562 : ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน พ.ย.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 94.00

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-25)

15.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียนและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ต.ค.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจร้อยละ 93.80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมวลผลและสรุปรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3421

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3421

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **