ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50210000-3425

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.จริยา บุญอมรวิทย์ โทร 6610

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เรื่องร้องเรียนขากประชาชน/ผู้รับบริการที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฎอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) นั้น เป็นสิ่งที่หน่วยงานมีหน้าที่จัดการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการได้

50210100/50210100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานสามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวัง ตอบรับ และรายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในระบบติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 2. แจ้งประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานตอบกลับในระบบติดตามตามกำหนดระยะเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 81 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 81 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 60 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 60 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 52 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 52 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-23)

72.00

23/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 59 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 59 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-25)

64.00

25/05/2563 : รายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง - เดือนพฤษภาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 75 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 75 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-22)

58.00

22/04/2563 : รายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง - เดือนเมษายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 85 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 85 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง - เดือนมีนาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 85 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 85 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-24)

41.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 68 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 68 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-24)

33.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง - เดือนมกราคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 86 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 86 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง - เดือนตุลาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 90 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 90 เรื่อง - เดือนพฤศจิกายน 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 81 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 81 เรื่อง - เดือนธันวาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 81 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 81 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน ข้อมูลโครงการนี้ไปปรากฏอยู่ในสำนักงานเขตดอนเมือง จึงไม่สามารถกดรายงานได้ และได้ประสานเจ้าหน้าที่ สยป. ทำการช่วยเหลือแก้ไขแต่ไม่สำเร็จ จึงมีความจำเป็นต้องลงในระบบใหม่อีกครั้ง

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตอบรับเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตอบรับดำเนินการ แก้ไขเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3425

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3425

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0833

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **