ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญ : 50210000-3494

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

น.ส.ขวัญชนก ฉิ่งแก้ว โทร 6610

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัยสอดคล้องกันสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน

50210100/50210100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินริมคลอง - ตรวจสอบและซ่อมแซ่มสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ุ

เป้าหมายของโครงการ

- บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-23)

50.00

23/02/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-25)

40.00

25/01/2564 : ปรับปรุงแก้ไขแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ตามรูปแบบที่สำนักการระบายน้ำกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-25)

25.00

25/12/2563 : จัดส่งโครงการ แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแวก และคลองบางเชือกหนัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : ลงพื้นที่ตรวจสภาพคลองตามแผนปรับภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักการระบายน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และบริเวณคลองบางแวก คลองบางเชือกหนัง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และจัดส่งแผนพัฒนาพื้นที่คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้กับสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : จัดส่งแผนติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองในช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำรวจและประสานไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือภาพที่ดีขึ้น
:30%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3494

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3494

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-855

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **