ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50210000-6686

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาในด้านความไม่ปลอดภัยของอาหาร ที่ผลิตทั้งในเรื่องการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร การตกค้างของสารเคมี สารปฏิชีวนะและสารพิษในพืชผักผลไม้เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้น เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย

50210400/50210400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ๒. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบกิจการจำหน่ายและสะสมอาหาร ๓. เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและร้องเรียนด้านอาหาร ๔. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านอาหารปลอดภัยให้กว้างไกลและเหมาะสมกับสถานการณ์ และพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เพื่อคุณภาพงานด้านอาหารปลอดภัย ๕. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชนผู้ประกอบการจำหน่ายและสะสมอาหาร และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย ๖. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของสถานประกอบกิจการจำหน่ายและสะสมอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ที่กรุงเทพมหานครกำหนด (จำนวน 195 แห่ง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : สรุปการดำเนินงาน 1. เบิกค่าตัวอย่างอาหารครบถ้วนแล้ว 2. เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาครบถ้วนแล้ว 3. เบิกค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขครบแล้ว 4. ตรวจแนะนำส่งเสริมสถานประกอบการจำหน่ายและสะสมอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาราปลอดภัยครบ 100% 5. จัดอบรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนจำนวน 1 ครั้ง หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมจัดประชุมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนได้ตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมจัดประชุมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนได้ตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-24)

80.00

24/08/2564 : - เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารและตัวอย่างผัก ประจำเดือน ก.ค. 2564 เป็นเงิน 5,300 บาท - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารและตัวอย่างผัก ประจำเดือน ส.ค. - ก.ย. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-29)

70.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารและค่าตัวอย่างผักประจำเดือน ก.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-24)

65.00

24/06/2564 : ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-25)

60.00

25/05/2564 : 1.อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา เดือน เม.ย. 64 จำนวน 5 วัน 2.อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือน เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-23)

45.00

23/04/2564 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 16,000 บาท 2.อยู่ระหว่างทำฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารนอกเวลาทำการ เดือนมี.ค. 2564 จำนวน 15,000 บาท 3.เบิกค่าตัวอย่างอาหารระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2564 จำนวน 5,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างเบิกค่าตอบแทนเจ้าพนักงานแะลบุคลากรทางการแพทย์ และดำเนินการตรวจนอกเวลา เดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-23)

30.00

23/02/2564 : จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และตรวจวิเคราะห์พร้อมทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารระหว่างเดือนม.ค.-ก.พ.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.63 และเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการอบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : อบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-18)

12.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหาร ผักและน้ำ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย และทดสอบความรู้ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานประกอบกิจการจำหน่าย และสะสมอาหารด้านอาหารปลอดภัย
:20%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรค และการปนเปื้อนสารพิษของอาหาร ผัก ผลไม้ น้ำดื่ม
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ออกตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ นอกเวลาราชการ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินกิจกรรมประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินกิจกรรมประชุมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานปลอดภัย
:5%
เริ่มต้น :2020-11-18 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-18 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุปผลการดำเนิน งานเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6686

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6686

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-866

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **