ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50210000-6796

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มี ความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบและสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และชนะใจของคู่แข่งขัน และเช่นเดียวกัน ชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัสของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อดำเนินการส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียน ได้รู้จักเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย 2.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง เป็นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 2.3 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ 2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 มีนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เล่นกีฬา และเชียร์กีฬา จำนวนทั้งสิ้น 800 คน 3.1.2 ชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้ 1) ฟุตบอล 5) แบดมินตัน 2) ฟุตซอล 6) เปตอง 3) กรีฑา 7) บาสเกตบอล 4) เทเบิลเทนนิส 8) หมากรุกไทย/หมากฮอสไทย 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่ายกาย จิตใจ และสติปัญญา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.2.2 นักเรียนรู้จักเล่นกีฬาที่ถูกต้อง ตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจ นักกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2023-01-03)

15.00

03/01/2566 : โครงการได้รับอนุมัติเเล้ว อยู่ระหว่างประชุม วางแผนการดำเนินโครงการฯ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการแข่งขันกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุม วางแผนการดำเนินงานโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมวัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2023-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดการแข่งขันกีฬาตามตารางที่กำหนดในระดับเขตเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่มเขตและระดับกรุงเทพมหานคร
:35%
เริ่มต้น :2023-05-16 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการเบิกจ่ายฎีกา
:10%
เริ่มต้น :2023-06-26 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-26 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการแข่งขันกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6796

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6796

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **