ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) : 50220000-3359

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปราการ กิมวังตะโก โทร 7341

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมักจะมีความรุนแรง และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและมีการแข่งขันในทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการต่าง ๆพยายามลดต้นทุนการผลิตทำให้ละเลยต่อมาตรการในการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับความสนับสนุนจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานการกุศลภาคเอกชน และการระมัดระวังป้องกันภัยของประชาชน ซึ่ง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานปกครองทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดจนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น จึงจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรหลักขึ้น

50220100/50220100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยชั้นต้นสามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนของตนเองได้ 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตหนองแขมให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตหนองแขม (หลักสูตรหลัก) โดยเน้นการฝึกเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน แบบไม่พักค้าง โดยรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประชาชน ทั้งภาคราชการและเอกชนในพื้นที่ เขตหนองแขม เช่น ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สถาบันการศึกษาโรงงาน ศูนย์การค้า ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-24)

100.00

24/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-27)

70.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินตามโครงการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-24)

60.00

24/12/2562 : จัดฝึกอบรมอปพร.ไปแล้วระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรม อปพร. ในระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไมม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รับสมัครประชาชนเข้าอบรมเป็นอปพร.
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **