ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50220000-3360

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปราการ กมวังตะโก

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตหนองแขม ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด โดยที่กำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียวไม่สามารถดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอัตรากำลังมีจำกัดหรืออยู่ห่างไกลที่เกิดเหตุ ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาอันตรายหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากสาธารณภัย รวมทั้งการอพยพประชาชนและส่วนราชการจากภัยดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์วิทยุ อปพร. เขต เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

50220100/50220100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อจัดเตรียมสมาชิก อปพร. ให้พร้อมรับสถานการณ์ และมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนและมีระบบการดำเนินงานที่ดี 3. เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเข้าใจภารกิจ หลักการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 4 . เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย 1. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อจัดเตรียมสมาชิก อปพร. ให้พร้อมรับสถานการณ์ และมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนและมีระบบการดำเนินงานที่ดี 3. เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเข้าใจภารกิจ หลักการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 4 . เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย

เป้าหมายของโครงการ

จัดสมาชิก อปพร. อยู่เวรประจำศูนย์วิทยุ ฯ อปพร. เขต ทุกวัน วันละไม่เกินสองผลัด ผลัดละไม่เกินสองคน ช่วงระหว่างเวลา 16.00 – 24.00 น. และช่วงเวลา 24.00 – 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรศูนย์อปพร.ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรศูนย์อปพร.ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรศูนย์อปพร.ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-26)

50.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอยู่เวรศูนย์วิทยุของอปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรศูนย์อปพร.ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรศูนย์อปพร.ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรศูนย์อปพร.ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรศูนย์อปพร.ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรศูนย์อปพร.ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรศูนย์อปพร.ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรศูนย์อปพร.ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อปพร.ปฏิบัติงานศูนย์อปพร.
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนให้อปพร.ที่อยู่เวรที่ศูนย์อปพร.
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่ปฏิบัติงานอยู่เวรที่ศูนย์อปพร.
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3360

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3360

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **