ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย : 50220000-3370

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปาริชาต ทองเก่า

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาในชุมชนยังพบปัญหามีแหล่งน้ำขังและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ/พื้นที่รกร้างในชุมชนอยู่หลายที่ ปัญหาค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานในปี 2562 จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกประกอบกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลทำให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ เพื่อให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ในวงจำกัดชุมชนเขตหนองแขม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นาควัชระอุทิศ) และสำนักงานเขตหนองแขม ในการร่วมกันวางแผนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management ; IVM)ได้มาใช้สำหรับปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดและทำลายแหล่งพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยคนในชุมชนเพื่อคนร่วมกันในการป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อบูรณาการโดยการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันเฝ้าระวัง ดูแลมิให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่อไป

50220400/50220400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดค่าดัชนีลูกน้ำในชุมชนเป้าหมายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (HI < 10) 2. เพื่อใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล 3. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง 4. เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแหล่งก่อเชื้อโรคต่างๆ ตามหลักการ 5 ป.1 ข 5. เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขมที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน 74 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๔ พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงต้องคืนเงินงบประมาณให้กับสำนักงบประมาณ จำนวน 211,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- ชุมชนไม่มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :- ชุมชนไม่มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-27)

40.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-27)

35.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนเลียบคลองภาษีเจริญ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-28)

25.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนเลียบคลองภาษีเจริญ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนหรรษามาเจริญ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนกลุ่มโซนบางบอน 3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนหรรษามาเจริญ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนสามัคคี ชุมชนนาคสถาพร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนหรรษามาเจริญ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม ชุมชนซอยสามัคคี 4-6 และวัดวงษ์ลาภาราม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ ประสานศูนย์ 48 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนหรรษามาเจริญ 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติตามแผน4กิจกรรม ประจำทุกเดือน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลดำเนินการประจำเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลดำเนินการประจำปีงบประมาณ2563
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **