ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50220000-3373

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางนฤมล วุ่นคง โทร 7318

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีความพยายามแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องและกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยประชาชน มีหน่วยงานรองรับ คือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 135 ประเภท รวม 41,772 แห่ง อาคารที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะ รวม 2,630,651 หลังคาเรือน (ปี 2557) และเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานราชการต่างๆ ต้องมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นต้น โดยมีโครงการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งปรากฏในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักอนามัย ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการ ทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตหนองแขม การจัดการและควบคุมปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะกับการดำรงชีพของประชาชนกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ

50220400/50220400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม 2. เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม

เป้าหมายของโครงการ

1. มีการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตหนองแขมนอกเวลาราชการโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 2. มีรายงานผลการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๔ พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 165,075 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 139,425 บาท ส่งคืนงบประมาณ จำนวน 25,650 บาท เนื่องจากกรุงเทพมหานครสั่งการปรับลดงบประมาณเพื่อรักษาสภาพคล่องการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากกรุงเทพมหานครสั่งการปรับลดงบประมาณเพื่อรักษาสภาพคล่องการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับลดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากกรุงเทพมหานครสั่งการปรับลดงบประมาณเพื่อรักษาสภาพคล่องการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับลดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-30)

95.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ตรวจแนะนำตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ) พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากกรุงเทพมหาครสั่งการปรับลดงบประมาณเพื่อรักษาสภาพคล่องการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากกรุงเทพมหาครสั่งการปรับลดงบประมาณเพื่อรักษาสภาพคล่องการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-29)

90.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนมิถุนายน 2563 (วัดเสียงเหตุรำคาญ ให้คำแนะนำด้านวิชาการ ควบคุมโรคcovid-19 ตรวจแนะนำตามพรบ.ยาสูบ) พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (วัดเสียงเหตุรำคาญ ให้คำแนะนำด้านวิชาการ ควบคุมโรคcovid-19) พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนเมษายน 2563 (วัดเสียงเหตุรำคาญ ให้คำแนะนำด้านวิชาการ ควบคุมโรคcovid-19)พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนมีนาคม 2563 (วัดเสียงเหตุรำคาญ ให้คำแนะนำด้านวิชาการ ควบคุมโรคcovid-19)พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (วัดเสียงเหตุรำคาญ ให้คำแนะนำด้านวิชาการ ควบคุมโรคcovid-19)พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนมกราคม 2562 (วัดเสียงเหตุรำคาญ ให้คำแนะนำด้านวิชาการ ควบคุมโรค)พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนธันวาคม 2562 พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ แผนงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และดำเนินงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนตุลาคม 2562 พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ เสนอแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ปฏิบัติงานตามแผนงานนอกเวลาราชการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ควบคุมโรค จัดการเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี ให้คำแนะนำอาชีวอนามัย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้านสาธารณสุข
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **