ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวหนองแขมอย่างยั่งยืน : 50220000-3374

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววรนุช เกิดโมลี โทร. 7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตหนองแขมมีพื้นที่ ๓๕.๘๒๕ ตร.กม. ประกอบด้วย ๒ แขวงคือแขวงหนองค้างพลู และแขวงหนองแขม เขตหนองแขมนับเป็นเขตที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ๑ ใน ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพเศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพื้นที่ชั้นใน มีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น พื้นที่การเกษตรจึงเริ่ม ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และหมู่บ้านจัดสรรตั้งอยู่บนฝั่งธนบุรี บริเวณแขวงหนองแขมในอดีตมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งมีน้ำท่วมขังตลอด (หนองน้ำ) และมีต้นแขม (หญ้าต้นสูงชนิดหนึ่ง) ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นพง ก่อนหน้านั้นเคยมีชื่อเรียกว่า "หนองน้ำแดง" แต่ถูกลืมไปแล้วจนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๔๑๓ พระวินัยธร (คำ) เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน เมืองนครปฐม ได้สร้างวัดขึ้นที่ริมหนองน้ำแห่งหนึ่งและตั้งชื่อวัดว่า "วัดหนองแขม"ตามลักษณะของพื้นที่ ส่วนชาวบ้านก็ได้ขุดบ่อไว้ริมหนองเพื่ออาศัยใช้น้ำจืดและเรียกว่า "บ่อหนองแขม" ต่อมาบริเวณหนองแขมซึ่งมีคลองภาษีเจริญตัดผ่าน มีความเจริญและมีผู้คนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งอำเภอหนองแขม ขึ้นตรงต่อกระทรวงนครบาล เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในย่านฝั่งตะวันตกของพระนครได้ โดยอำเภอหนองแขมสมัยนั้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองแขม ตำบลหนองค้างพลู ตำบลหลักหนึ่ง และตำบลหลักสอง และตั้งที่ว่าการอำเภออยู่หน้าโรงจับกัง (บ้านพักคนงาน) ของโรงสีเหลียงเฮงฮวดในปัจจุบัน จนถึงปี พ.ศ.๒๔๕๒ จึงย้ายไปตั้งริมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ บริเวณปากคลองมหาศร หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขม ในปี พ.ศ.๒๔๗๒ ทางการได้ลดฐานะอำเภอหนองแขมลงเป็นกิ่งอำเภอหนองแขม ขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะท้องที่ริมคลองภาษีเจริญ (บางส่วน) ของตำบลหนองแขมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหนองแขม ในปี พ.ศ.๒๔๙๙ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๐๑ เมื่อสภาพท้องที่มีความเจริญมากขึ้น จึงมีพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งอำเภอหนองแขม ขึ้นอีกครั้ง มีเขตการปกครอง ๓ ตำบล เนื่องจากตำบลหลักหนึ่งซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางแคนั้น ยังคงอยู่ในการปกครองของอำเภอภาษีเจริญ จนกระทั่งมีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ และเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.๒๕๑๕ โดยยุบเลิกการปกครองท้องถิ่นแบบสุขาภิบาล รวมทั้งเปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่ อำเภอหนองแขม จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตหนองแขม และในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้ย้ายที่ว่าการเขตจากปากคลองมหาศร มาตั้งที่หมู่ที่ ๗ แขวงหนองค้างพลู ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๑ กระทรวงมหาดไทย ได้แยกแขวงหลักสอง (เฉพาะทางฟากตะวันออกของซอยเพชรเกษม ๖๙ และถนนบางบอน ๓) ไปจัดตั้งเป็นเขตบางแค ส่วนพื้นที่แขวงหลักสองเดิม (ที่อยู่ทางฟากตะวันตก) ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแขวงหนองค้างพลูและแขวงหนองแขม จากการที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่า ๒,๕๐๐ ไร่ มีสวนกล้วยไม้ที่สวยงาม สวนจำปีที่ผลิตดอกตลอดทั้งปี ฟาร์มเห็ดที่เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งผลิตเห็ดมานาน ฟาร์มเฟิร์น ฟาร์มกวางดาว ฯลฯ มีแหล่งวัฒนธรรมและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ อาทิ เช่น วัดหนองแขม วัดหลักสาม วัดศรีนวลธรรมวิมล และวัดอื่นๆ รวม ๘ วัด ท่าเสด็จ (ร.๕ เคยเสด็จมาประทับในคราวเสด็จประพาสต้น ร.ศ.๑๒๓ หรือ พ.ศ.๒๔๔๗) สำนักดาบพระเจ้าตากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลเจ้าแม่กวนอิม สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม (เดิม) ชุมชนตลาด หนองแขม รวมถึงสถานที่อื่น ๆ ในพื้นที่หนองแขม ที่มีความเหมาะสมต่อการนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวหนองแขมอย่างยั่งยืน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่มีอยู่ใน ๗๔ ชุมชนของเขตหนองแขมในระยะยาว สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวหนองแขม อย่างยั่งยืนนี้ขึ้น

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานที่ที่มีศักยภาพในพื้นที่เขตหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ๒.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของชาวหนองแขมอย่างยั่งยืน ๒.๓ เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวให้แก่เกษตรกรและชุมชนในระยะยาว ๒.๔ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นหนองแขมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาสถานที่ ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตหนองแขม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรและวัฒนธรรม อย่างน้อย ๒ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-07-29)

99.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตามตามจุดต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-06-30)

98.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งเสริมแหล่งท่่องเที่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสือออนไลท์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-25)

90.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 จัดกิจกรรมนำชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนกล้วยไม้เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ปรับปรุง - พัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยว สวนจำปี เกษตรกร รายนายพยุง หนูแย้ม

** ปัญหาของโครงการ :ยังติดปัญหาของการรวมตัวของประชาชนในช่วงที่มีการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-28)

70.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - วันที่ 3 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ ผ่านรายการร่วมแรงร่วมใจ วิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ A.M.1107 กิโลเฮิร์ต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-28)

60.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - การจัดกิจกรรมนำชมสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม (เดิม) และสวนจำปี เกษตรกร รายนายพยุง หนูแย้ม ในพื้นที่เขตหนองแขม วันที่ 4 มี.ค.2563 - ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พื้นที่สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ วันที่ 6 มี.ค.2563 - จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตหนองแขมรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน วันที่ 11 มี.ค.2563 ณ สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ - ประชาสัมพันธ์สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ โดยรายการจักรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM 25 วันที่12 มี.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-25)

55.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เจ้าหน้าที่เขตร่วมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์สวนจำปี และผลิตภัณฑ์จากดอกจำปี เกษตรกรรายนายพยุง หนูแย้ม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - พัฒนาสวนกล้วยไม้เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-31)

45.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 17 มกราคม 2563 ลงสื่อประชาสัมพันธ์ ในรายการจักเรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM25 ของส่วนจำปี และสถานีตำรวจรตรบาลหนองแขม (เดิม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่สวนจำปี และสวนกล้วยไม้เพื่อทำการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมการประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อเตียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ รายละเอียดการดำเนินโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานเกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0869

ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **