ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50220000-3375

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววรนุช เกิดโมลี โทร. 7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้ มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการและจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตน ให้น่าอยู่และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬากรุงเทพมหานคร เป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง การดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาเขตหนองแขมในปัจจุบันอยู่ในระยะการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น สำนักงานเขตหนองแขม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น โดยจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ในหมู่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาเขตพื้นที่ในลานกีฬาและรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสโมสรกีฬาเขต เพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ๒.๓ เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อย่างมีพัฒนาการในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมกีฬาเขตพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน เพื่อช่วยปฏิบัติงานลานกีฬา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ๓.๒ จัดการแข่งขันกีฬาระดับเขต โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาของสมาชิกลานกีฬาทุกลาน ในพื้นที่เขตหนองแขม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

ดำเนินแล้วเสร็จตามโครงการและแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-27)

98.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงปฏิบัติหน้าที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบ และปฏิบัตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อาสาสมัครลานกีฬาลงปฏิบัติหน้าที่ในลานกีฬาที่รับผิดชอบ และลงดื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงตรวจสอบลานกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมใช้งาน และลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถแข่งขันกีฬาได้ เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการลานกีฬา ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 9 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ปฏิบัติหน้าที่ลงลานกีฬาเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาและตรวจสอบผู้มาใช้บริการลาน - ลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับข้าราชการสำรวจขอบเขตชุมชน - จัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดใช้บริการลาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการปิดให้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดส่งลานกีฬาโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เพื่อประกวดลานกีฬาดีเด่นระดับกลุ่มเขตกรุงธนใต้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-31)

35.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 11 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน ณ สนามแบดมินตัน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 19 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมแข่งขันตะกร้อ ณ ลานกีฬาสวนพุทธรักษ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดการแข่งขันเปตอง รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพุดตาน รุ่นประชาชนทั่วไปชาย วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ลานกีฬาเปตองชุมชนหรรษา 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมปรับสภาพและทำความสะอาดลานเพื่อเตียมการแข่งขันกีฬา และอาสาสมัครลานฯ ลงพื้นที่ลานที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุจัด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แข่งขันกีฬาฟุตซอล (ฟุตบอล 5 คน)
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:จัดแข่งขันกีฬาเปตอง (ชาย,หญิง)
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:จัดแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (ชายเดี่ยว,หญิงเดี่ยว)
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม/รายงานผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0867

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย / แข่งขันกีฬา

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **