ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองแขม : 50220000-3379

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวรพงษ์ อินทรชัย โทร.7315

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่เขตหนองแขมได้ประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝน สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้ 1. การขดุลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 15 รายการ 2. การทําความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ

50220300/50220300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองแขมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อสนับสนุนแผนหลักของสำนักการระบายน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3. เพื่อมุ่งลดจุดน้ำท่วมรวมทั้งระยะเวลาในพื้นที่เขตหนองแขมให้น้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตหนองแขม ประจำปี พ.ศ. 2563 1. การขดุลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 15 รายการ 2. การทําความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-31)

100.00

31/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-28)

80.00

28/2/2563 : ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการตามแผนโดย - แผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ดำเนินการเอง 14 รายการ ครบแล้ว และจ้างเหมา 1 รายการ สัญญาลงวันที่ 17 ม.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 16 มี.ค.63 ระยะทาง 2,915 ม. ทำได้ 400 ม. คิดเป็น 35%) - แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ ดำเนินการครบแล้ว) (จ้างเหมา 8 รายการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-29)

65.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน มกราคม 2563 ดำเนินการตามแผนโดย - แผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ทำได้เพิ่ม 3 รายการ จากเดิม 7 รายการ รวมเป็น 10 รายการ) - แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ ทำได้รวม 45 รายการ) (จ้างเหมา 8 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาลงวันที่ 17ม.ค.63 ระยะเวลา 45 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-27)

65.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการตามแผนโดย - แผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ทำได้เพิ่ม 1 รายการ รวมเป็น 7 รายการ) - แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ เพิ่มทำได้ 6 รายการ รวมเป็น 31 รายการ) (จ้างเหมา 8 รายการ อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-30)

60.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการตามแผนโดย - แผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ ทำได้ 6 รายการ - แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ ทำได้ 25 รายการ) (จ้างเหมา 8 รายการ อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยแผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ใช้แรงงาน 14 รายการ จ้างเหมา 1 รายการ)รายการจ้างหมาอยู่ระหว่างทำราคากลาง - แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ จ้างเหมา 8 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ลงพื้นที่สำรวจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแผนทำความสะอาดท่อระบายน้่ำและทำความสะอาดคลอง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3379

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3379

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0872

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **