ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขุดลอกคลองราษฎร์เจริญสุข จากคลองมหาศรถึงคลองทวีวัฒนา : 50220000-3380

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวรพงษ์ อินทรชัย โทร.7315

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองราษฎร์เจริญสุข เป็นคลองที่มีความสำคัญในการับน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันคลองมีสภาพตื้นเขิน ทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดลง ส่งผลกระทบเมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่จะเกิดน้ำท่วมขัง ต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำมากขึ้น

50220300/50220300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการขุดลอกคลองราษฎร์เจริญสุข จากคลองมหาศรถึงคลองทวีวัฒนา เสร็จสิ้นทันภายในกำหนดสัญญา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-30)

100.00

30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-31)

90.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : เดือน กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 17ม.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 16 มีนาคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะทาง 2,915 เมตร ทำได้ประมาณ 400 เมตร คิดเป็นเนื้องาน 35%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 17ม.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 16 มีนาคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-27)

50.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอจ้างขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอจ้างขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผลและอนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผลและอนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติเงินประจำงวด/ลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติเงินประจำงวด/ลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3380

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3380

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0873

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของโครงการที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นทันภายในกำหนดสัญญา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **