ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยแยกซอยสนอง จากบ้านเลขที่ 54 จนถึงสิ้นสุดทางสาธารณะ : 50220000-3383

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายไกรศรี เอมอิ่ม โทร.731-7316

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณูปโภค

50220300/50220300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณูปโภค

เป้าหมายของโครงการ

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณูปโภค

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งงานวันที่ 10 สิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา (เริ่มสัญญาวันที่ 29 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 27 พ.ค.63) สัญญา 120 วัน สิ้นสุดสัญญา 27 พ.ค.63 คิดเป็นเนื้องาน 60%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-06-30)

78.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา (เริ่มสัญญาวันที่ 29 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 27 พ.ค.63) สัญญา 120 วัน สิ้นสุดสัญญา 27 พ.ค.63 คิดเป็นเนื้องาน 45%

** ปัญหาของโครงการ :ติดปัญหาอุปสรรคเรื่องของประปา - สนข.ได้ดำเนินกาดรประสานประปาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และต่ออายุสัญญาออกไปอีก 75 วัน สิ้นสุดสัญญา 10 สค.63

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 29 ม.ค. 63) สัญญา 120 วัน สิ้นสุดสัญญา 27 พ.ค.63 คิดเป็นเนื้องาน 25%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-04-30)

66.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 29 ม.ค. 63) สัญญา 120 วัน สิ้นสุดสัญญา 27 พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ติดปัญหาอุปสรรคเรื่องขอประปา (ประสานการประปาอยู่ระหว่างแก้ไข)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-31)

65.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 29 ม.ค.63-27 พ.ค.63 (ระยะเวลา 120 วัน) คิดเป็นเนื้องาน 5%

** ปัญหาของโครงการ :ติดปัญหาอุปสรรคประปา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 29 ม.ค.63-27 พ.ค.63 (ระยะเวลา 120 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :ติดปัญหาอุปสรรคประปา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกาตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 29 ม.ค.63-27 พ.ค.63 (ระยะเวลา 120 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-30)

50.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-30)

45.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการประชาวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน ตุลาคม 2562 จัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอจ้างขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผลและอนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติเงินประจำงวด/ลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3383

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3383

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0874

ตัวชี้วัด : ร้อยละของงานปรับปรุง/ขยายถนน ตรอกซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
76.67

100 / 100
3
85.33

100 / 100
4
95.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **