ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50220000-3386

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรทิพย์ จันทร์กระจ่าง โทร.7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของภาครัฐบาลในปัจจุบันประกอบกับนโยบายการบริหารราชการของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง โดยเฉพาะการดำเนินงานด้าน การพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนและประชาชน เป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน โดยกรุงเทพมหานครได้ให้การ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนให้ชุมชนได้ดำเนินการงานด้านพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน ๒.2 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๒.3 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน ๗4 ชุมชน โดยสามารถเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการพัฒนาในอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการพัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

แล้วเสร็จตามโครงการและแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผน และพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปฏิบัติตามแผนชุมชน และพัฒนาทำความสะอาดในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ยังติดปัญหาการรวมตัวของประชาชนในการจัดกิจกรรมการประชุมต่างๆ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนในชุมชน และร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมให้ความรู้การทำหน้ากากผ้า พร้อมทั้งทำความสะอาดปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-28)

45.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-31)

35.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนของชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดสรรตำแหน่งของคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการชุมชนดำเนินงานพัฒนาชุมชนและส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3386

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3386

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **