ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50220000-3387

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายไกรศรี เอมอิ่ม โทร.731-7316

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขมมีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50220300/50220300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยในการใช้สอยถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ 2. เพื่อบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานยาวนาน

เป้าหมายของโครงการ

ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ตรวจสอบพบว่ามีการชำรุดบกพร่อง ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รวมงบประมาณที่ใช้แล้ว 2,997,133.-บาท งบประมาณคงเหลือ 2,867.-บาท (ส่งคืนงบประมาณ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : เบิกจ่ายแล้ว 2,448,033.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 549,100.-บาท คงเหลืองบประมาณ 2,867.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..งบประมาณคงเหลือ 551,967.-บาท สำนักงบประมาณให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิ่งก่อสร้าง และรายจ่ายอื่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :สำนักงบประมาณให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิ่งก่อสร้าง และรายจ่ายอื่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (งบประมาณคงเหลือ 551,967.-บาท)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-29)

85.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบประมาณคงเหลือ 551,967.-บาท ส่งคืนสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :งบประมาณคงเหลือ 551,967.-บาท ส่งคืนงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-30)

85.00

30/4/2563 : ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย.63 รวมงบประมาณที่ใช้แล้ว 2,448,033.-บาท งบประมาณคงเหลือ 551,967.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถใช้งบประมาณทั้งหมดเนื่องจากสำนักงบประมาณให้ระงับการก่อหนี้และส่งคืนงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.75 (2020-03-31)

65.75

31/3/2563 : ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค.63 รวมงบประมาณที่ใช้แล้ว 1,972,443.-บาท งบประมาณคงเหลือ 1,027,557.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : ดำเนินการใช้งบประมาณในเดือนนี้ 498,750.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-29)

35.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเพิ่มอีก 1 รายการ เป็นเงิน 254,214.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการแล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 744,279.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสือค้ำจากบริษัท เพื่อทำสัญญา จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 482,789.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการทำราคากลาง 1 รายการ ยอดเงิน 482,900.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3387

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3387

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **