ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50220000-3388

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายดำรงค์รักษ์ ทองเอี่ยม โทร.7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในภาวะสังคมปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำลังมีการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คือ มีความรู้ มีความสามารถ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนมีวิจารณญาณในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัวได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองแขม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อที่จะรับรองการเปลี่ยนแปลง จึงจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้เกิดช่องทางสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของ ชุมชนให้ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น – ระยะยาว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตใกล้เคียง จำนวน ๔ วิชาๆ ละ ๒๐ คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานเขตหนองแขม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :งดการฝึกอาชีพเนื่องจากไม่มีเงินงบประมาณดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... หยุดการฝึกอาชีพ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ วิชาถักเชือกเมคราเม่ และวิชาแปรรูปสมุนไพร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างการชลอการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงกาแพร่เชื้อไ/วรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรียนฝึกอาชีพ วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าโดยได้สอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าทั้งการเย็บมือ และใช้จักรเย็บจากอาจารย์โรงเรียนฝึกอาชีพฯ และชะลอการฝึกอาชีพวิชาอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดอบรมฝึกอาชีพวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า และมีการสอนทำหน้ากากผ้าทั้งเย็บมือ และใช้จักรเย็บ จากอาจารย์จากโรงเรียนฝึกอาชีพฯ สำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดอบรมฝึกอาชีพวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/เงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ/รับสมัครผู้เข้าอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:อบรมตัดเย็บเสื้อผ้า
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:อบรมถักเชือกเมคราเม่
:15%
เริ่มต้น :2020-04-18
สิ้นสุด :2020-04-18
ขั้นตอน 5
:อบรมแปรรูปสมุนไพร
:15%
เริ่มต้น :2020-06-06
สิ้นสุด :2020-06-06
ขั้นตอน 6
:อบรมร้อยลูกปัด
:15%
เริ่มต้น :2020-07-04
สิ้นสุด :2020-07-04
ขั้นตอน 7
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3388

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3388

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **