ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50220000-3389

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววรนุช เกิดโมลี โทร. 7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็ก และเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 27, 28 และ 29 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไก ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตหนองแขม ได้ดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กำหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศต่อไป สำนักงานเขตหนองแขม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ๒.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ รวมทั้งเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น กีฬา วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและการเกษตรประจำถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเอื้ออาทรในสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม จำนวน 1 คน 3.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และศึกษาดูงานโครงการชั่วหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แก่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ผู้แทนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขต จำนวน 38 คน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 5 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 43 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

ดำเนินการตามโครงการและแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-27)

98.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครฯปฏิบัติงนในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม ครั้งที่ 6/2563 ลงพื้นที่เตรียมกิจกรรม Plant For Fun พืชพันธ์หรรษาเพื่อการสื่อสารในครอบครัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม Plant For Fun พืชพันธ์หรรษาเพื่อการสื่อสารในครอบครัวนำต้นกล้าและน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายให้กับประชาชนชุมชนสวัสดิการ 100 ครัวเรือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เข้าร่วมประชุมกับสภาเด็กเขตอื่นๆเพื่อการสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว วันที่ 18 มิ.ย. 63 - การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะในการจัดการสร้างแกนนำเยาวชนบนที่พื้นที่เกมส์ออนไลน์ วันที่ 30 มิ.ย.63 โรงแรมฟูราม่า เอ็กซ์คูลซีฟ สาทร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการลานกีฬา ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 9 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และลงชุมชนพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-28)

45.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย งดการประชุม การอบรม สัมมนาต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ร่วมกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นรี่วมกับ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม - ร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการเลิฟแคร์ร่วมกับโครงการ Bangkok for teen ณ ลานอัฒจันทร์ สยามสแควร์วัน กรุงเทพ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - ประชุมเครือข่ายสภาเด็กฯ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะ ณ สำนักงานเขตหนองแขม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 19 มกราคม 2563 จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ครั้งที่ 2/2563 พร้อมจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวฃน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดการประชุมของสภาเยาวชนฯ และปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชีมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้าราชการอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดรูปแบบในการจัดโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สัมมนาศึกษาดูงานแบบไปกลับ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3389

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3389

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0889

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **